ข้อมูลหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

 

เอ็มเทค เป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในด้านเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์สำคัญของประเทศ

พันธกิจ

สร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการ

 • วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศ
 • พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุทั้งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

ผ่านบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย วิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ บริการร่วมวิจัย บริการรับจ้างวิจัย บริการที่ปรึกษา บริการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีวัสดุ บริการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาการผลิต รวมถึงบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีของ สวทช. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2534 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการดำเนินงาน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ดำเนินงานตามพันธกิจที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฉบับที่ 6 (ปีงบประมาณ 2560-2564) ซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย (พ.ศ. 2561-2570) ที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปประยุกต์ใช้ พัฒนา หรือบรรเทาปัญหาในประเด็นหลักที่เป็นโจทย์สำคัญของประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสะท้อนไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคส่วนต่างๆ

เพื่อส่งมอบผลงานของเอ็มเทคที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในเชิงธุรกิจ (ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม) และเชิงสังคมและชุมชน เอ็มเทคจึงกำหนดจุดยืนขององค์กร (Positioning) ในการเป็นผู้ให้บริการปรึกษา (Solution Provider) ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวัสดุที่ยั่งยืน (Sustainable Materials Solutions) และด้านวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering Solutions) โดยดำเนินงานผ่านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่มีการร้อยเรียงทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence) และความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (Relevance) สู่การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Impact) อย่างยั่งยืน ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. เป้าหมายการขับเคลื่อนด้านงานวิจัย
 2. เทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ
 3. เทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีวัสดุ

เอ็มเทคกับ “เป้าหมายการขับเคลื่อนด้านงานวิจัย”

การจัดทำแผนที่นำทาง เริ่มในปี 2559 โดยผู้บริหารเอ็มเทค ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย ตลอดจนนักวิจัยอาวุโส ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนด้านงานวิจัย (Mission-driven Themes)ใน 5 ประเด็นมุ่งเน้น เพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ 

กระบวนการทำงานเพื่อได้มาซึ่งผลลัพธ์นี้ ประกอบกับการถอดบทเรียนจากการทำงานภายใต้ RU roadmap ในช่วงปี 2557-2561 ทำให้ได้ข้อสรุปสำคัญ ดังนี้ 

 • แผนงานต้องสอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในทุกระดับ และมีข้อมูลทางการตลาดและธุรกิจสนับสนุน เพื่อให้แผนงานสามารถใช้ได้จริง
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่รัดกุม ครอบคลุมประเด็นสำคัญและเพิ่มโอกาสในการนำผลงานไปขยายผลและใช้ประโยชน์
 • ทรัพยากรทุกด้านต้องเพียงพอต่อการดำเนินงาน
 • ผู้ร่วมจัดทำแผนต้องให้เวลาอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนในองค์กรจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานที่สอดรับกับเป้าหมายการขับเคลื่อนงานวิจัยด้วย

 ปี 2560 เป็นปีที่เริ่มลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ บนพื้นฐานแนวคิดที่ใช้เป้าหมายและผลลัพธ์เป็นตัวนำ ควบคู่ไปกับการพัฒนากลไกและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ในองค์กร สรุปได้ดังนี้

การวิจัยและพัฒนา

หน่วยวิจัยต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาโครงการภายใต้ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น โดยโครงการวิจัยในกลุ่มนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการพิจารณาความเสี่ยง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ (Key success factors) และมีผลต่อระยะเวลาของโครงการทั้งหมดตั้งแต่ต้น เพื่อใช้วางแผนการสนับสนุนและติดตาม แต่ละโครงการจะกำกับดูแลโดยทีมผู้จัดการประเด็นมุ่งเน้น (Theme manager team) โดยมีกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันงานวิจัยที่รับผิดชอบ 

กลไกการสนับสนุน

การพัฒนากลไกการสนับสนุนใช้แนวคิดการบริหารแบบกระบวนการ (Process-based management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ในปี 2560 ได้ริเริ่มงานเชิงนโยบายในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการแผนประเด็นมุ่งเน้น การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย การพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการสู่สาธารณะ การบริหารจัดการพื้นที่และครุภัณฑ์ การบริหารจัดการข้อมูลสำคัญขององค์กรเพื่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการเอกสารที่ถูกต้อง คล่องตัว และทันเวลา ตลอดจนการจัดทำแผนระยะยาวในการพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางของบุคลากร สายสนับสนุน โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ จะช่วยสนับสนุนการทำงานของเอ็มเทคในภาพรวม

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จะมีการติดตามประเมินผลและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมแรงให้กับโครงการที่ดำเนินการได้ผล และหยุดหรือชะลอโครงการที่มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลว

Scroll Up