ดร. อัญชลี มโนนุกูล นักวิจัยอาวุโส เอ็มเทค สวทช.
รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2559
งาน “การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10”
(The 10th Thailand International Metallurgy Conference หรือ TIMETC-10)
รางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น (Thailand Metallurgist Award) เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรตินักโลหวิทยาไทยที่มีผลงานดีเด่นและมีคุณค่าต่อวงการโลหวิทยาของประเทศไทย และเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านโลหวิทยาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะภายในประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในแวดวงโลหการสู่เวทีระดับอาเซียน โดยจัดงานประกาศผลรางวัลนักโลหะวิทยา ใน “การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย”

Scroll Up