Safety health and environment policy

ประกาศ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการและให้การสนับสนุนในการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเฉพาะทางด้านโลหะและวัสดุ ศว. ตระหนักว่าพนักงานและพนักงานโครงการทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งจึงให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ รวมถึงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันมิให้มลพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด จึงถือเอาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการขององค์กร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของหน่วยเฉพาะทาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้ยกเลิกประกาศศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และให้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

๑. ศว. มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล

๒. ศว. ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ต้องดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเป็นการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ความเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน ความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๓. ศว. สนับสนุนการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน รวมถึงป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากวัสดุ ของเสียอันตรายและกิจกรรมต่างๆ ด้วยการจัดสรรทรัพยากร ที่จำเป็นอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบตลอดจนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

๔. ศว. มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมให้คำปรึกษาแนะนำบุคลากรให้มีความรู้ ความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยควบคู่กับการมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนผู้สนใจ

ทั้งนี้ ศว. จะผลักดันและสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ได้มีการดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานโดยทั่วกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download ประกาศ ศูนย์ฯ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม [ฉบับเต็ม]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายจุลเทพ ขจรไชยกูล)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รางวัลและความสำเร็จด้านการจัดการความปลอดภัยฯ

พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน

ได้การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001:2554 และ OHSAS 18001:2007 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

4 สิงหาคม 2559

รางวัล TQM-Best Practices   หัวข้อ โปรแกรมการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (Hazard Identification and Risk Assessment Program : HIRA)  ในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

30 มิถุนายน 2559

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ “ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน5-9 ปีระดับทอง” จากกระทรวงแรงงาน

2 กรกฎาคม 2558

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 4ปีติดต่อกัน   จากกระทรวงแรงงาน

3 กรกฎาคม 2557

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 3ปีติดต่อกัน   จากกระทรวงแรงงาน

3 กรกฎาคม 2556

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 2ปีติดต่อกัน   จากกระทรวงแรงงาน

7 กรกฎาคม 2555

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

7 กรกฎาคม 2554

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด (ปทุมธานี) จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Scroll Up