ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วันที่ : 7 กันยายน 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมจากกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาหัวข้อโครงงาน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน: 145 คน เวลา : 13:30-16:00 น.

คณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ. นครปฐม

วันที่ : 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม  : คณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ. นครปฐม จำนวน: 175  คน  เวลา : 10:30-12:00 น.

คณาจารย์ นักวิจัย จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้คณาจารย์ นักวิจัย จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน: 30 คน เวลา : 09:30-162:00 น.

นักศึกษาทุน, TGIST, YSTP, TAIST-Tokyo Tech

วันที่ : 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : นักศึกษาทุนบัณฑิตศึกษา โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) นักศึกษาทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) นักศึกษาทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว(TAIST-Tokyo Tech) จำนวน: 200 คน เวลา : 13:00-16:30 น.

1 2 3 4
Scroll Up