ข้อร้องเรียน MTEC

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500
โทรสาร 0 2564 6501- 5
อีเมล์ : info@mtec.or.th

ติดต่อสอบถาม
ต่อ 0
การวิจัยและพัฒนาต่อ 4785-4786, 4789
การบริการทางเทคนิคต่อ 4108, 4115
การพัฒนากำลังคน (ฝึกอบรม)ต่อ 4675, 4677
การพัฒนากำลังคน (กิจกรรม)ต่อ 4676, 4679
การเยี่ยมชมต่อ 4672
ห้องสมุดเอ็มเทคต่อ 4400​

ข้อร้องเรียน MTEC

เอ็มเทคเปิดรับข้อร้องเรียนเพื่อการให้บริการของหน่วยงาน และการพัฒนาองค์กร โดยมีกระบวนการแก้ไขเชิงป้องกันต่อข้อร้องเรียน ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนScroll Up