บริการด้านเทคนิค

กรณีเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่
งานบริการลูกค้า ห้อง 106b
ชั้น 1 อาคาร MTEC
 2. ตกลงงานกับเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ
– รายละเอียดชิ้นงาน
– ปัญหาชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์
– เทคนิคที่ต้องการวิเคราะห์/ทดสอบ
 3. ลูกค้ารับทราบราคา
ค่าบริการและกำหนด
วันส่งมอบงานและ
กรอก
แบบฟอร์ม
ขอรับบริการ
 4. ส่งตัวอย่างชิ้นงาน
พร้อมแบบฟอร์ม
ขอรับบริการให้กับ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

          

กรณีผู้ขอรับบริการไม่ได้เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง (ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์/ส่งโดย Messenger)

  

1. ผู้ขอรับบริการโทรศัพท์
หรืออีเมลตกลงงานกับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
– รายละเอียดชิ้นงาน
– ปัญหาชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์
– เทคนิคที่ต้องการวิเคราะห์/ทดสอบ

 2. งานบริการลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา
ตามข้อมูลที่ทาง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ตกลงกับผู้ขอรับบริการ
 3. ผู้ขอรับบริการส่งตัวอย่าง
พร้อมแบบขอรับบริการที่
กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
และแนบเอกสารประกอบ
การชำระค่าบริการ มาที่
– งานบริการลูกค้า
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120
 4. เจ้าหน้าที่งานบริการลูกค้า
ได้รับตัวอย่าง ติดต่อ
กลับลูกค้า แจ้งให้
ชำระค่าบริการ
เมื่อได้รับชำระ
ค่าบริการแล้ว
เจ้าหน้าที่งานบริการลูกค้า
ส่งอีเมลหรือโทรสารสำเนาแบบ
ขอรับบริการ
ที่บันทึกเลขที่รับงานแล้ว
ให้กับผู้ขอรับบริการ
 5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ทำการทดสอบเสร็จ
งานบริการลูกค้า
จะจัดส่งรายงานให้ตามที่อยู่
ที่ผู้ขอรับบริการแจ้งไว้

กรณีเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง
1. ชำระค่าบริการทั้งหมด ณ วันที่ขอใช้บริการ สำหรับลูกค้าใหม่ทุกกรณี โดยรอรับสำเนาแบบขอรับบริการที่บันทึกเลขที่รับงานแล้วพร้อมกับชำระเงินที่งานบริการลูกค้า ชั้น 1 ห้อง 106b อาคาร MTEC
หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติการ MTEC จะเริ่มทำการวิเคราะห์ทดสอบต่อเมื่อมีการชำระเงินแล้วเท่านั้น
2. ชำระทั้งหมด ณ วันที่นัดรับผลงาน (สำหรับลูกค้าเก่าที่เคยส่งเอกสารเพื่อเปิดขอรับบริการแบบนี้เท่านั้น) โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ ณ วันที่ขอใช้บริการ ได้แก่
 – ใบสั่งจ้าง ( P.O.)
 – สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลงนามในใบสั่งจ้าง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือยื่นใบเสนอราคาที่ผู้มีอำนาจลงนาม
 – หลักฐานหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท

กรณีผู้ขอรับบริการไม่ได้เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง (ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์/ส่งโดย Messenger)
1. ชำระเป็นเงินสด หรือชำระเป็นเช็คธนาคาร สั่งจ่าย ในนาม “ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” ณ วันที่ขอใช้บริการที่งานบริการลูกค้าชั้น 1 อาคาร MTEC โดยแสดงใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้
2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-0-000-846 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ และส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay in slip) พร้อมระบุชื่อบริษัท/หน่วยงานของท่าน มายัง อีเมล : bdd-cs@mtec.or.th หรือส่งโทรสารหมายเลข 0 2564 6335 เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์)
3. ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชี กรุณาถ่ายสำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อหน่วยงาน/บริษัท เลขที่รับงาน ใบเสนอราคา ส่งมายัง อีเมล : bdd-cs@mtec.or.th หรือโทรสารหมายเลข 02 564 6335

1. รับได้ด้วยตนเอง ที่ห้อง งานบริการลูกค้า 106b ชั้น 1 อาคาร MTEC โดยนำสำเนาแบบขอรับบริการมาแสดงต่องานบริการลูกค้า ในเวลา 8.30–11.40 น. และ 13:00–16:40 น.
2. รับผลทางไปรษณีย์ (เฉพาะกรณีที่ได้ชำระค่าบริการทั้งหมดและค่าจัดส่งแล้ว) การจัดส่งผลทางไปรษณีย์ คิดค่าบริการ 50 บาท จัดส่งตัวอย่างชิ้นงานคืนทางไปรษณีย์ คิดค่าจัดส่ง 90 บาท (กรณีใส่ในซองเดียวกับซองรายงานผลไม่ได้)
3. รับรายงานผลเป็น PDF file ทางอีเมล (เฉพาะกรณีได้ชำระค่าบริการทั้งหมดแล้ว)

1. โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111, 4151, 74112
   –  เรื่องเอกสารการเงิน การติดตามรายงาน ต่อ 4109-4111, 74112
   –  เรื่องเทคนิคการทดสอบ ต่อ 4108 และ 4151
   –  งานบริการลูกค้า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
      114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2. อีเมล : piyawas@mtec.or.th

กรณีเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ห้อง 106b ชั้น 1 อาคาร MTEC2. ตกลงงานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
– รายละเอียดชิ้นงาน
– ปัญหาชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์
– เทคนิคที่ต้องการวิเคราะห์/ทดสอบ3. ลูกค้ารับทราบ ราคาค่าบริการ และกำหนดวันส่งมอบงาน และกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ4. ส่งตัวอย่างชิ้นงาน พร้อแบบฟอร์มขอรับบริการให้กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ากรณีผู้ขอรับบริการไม่ได้เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง (ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์/ส่งโดย Messenger)1. ผู้ขอรับบริการโทรศัพท์หรือเมลตกลงงานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
– รายละเอียดชิ้นงาน
– ปัญหาชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์
– เทคนิคที่ต้องการวิเคราะห์/ทดสอบ


2. ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุส่งใบเสนอราคาตามข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตกลงกับผู้ขอรับบริการ


3. ผู้ขอรับบริการส่งตัวอย่าง พร้อมแบบขอรับบริการที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารประกอบการชำระค่าบริการ มาที่
–   ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุได้รับตัวอย่าง ติดต่อกลับลูกค้าแจ้งให้ชำระค่าบริการ เมื่อได้รับชำระค่าบริการแล้ว เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าส่ง Fax สำเนาแบบขอรับบริการที่บันทึกเลขที่รับงานแล้วให้กับผู้ขอรับบริการ


5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำการทดสอบเสร็จ ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุจะจัดส่งรายงานให้ตามที่อยู่ที่ผู้ขอรับบริการแจ้งไว้

กรณีเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง
1. ชำระค่าบริการทั้งหมด ณ วันที่ขอใช้บริการ สำหรับลูกค้าใหม่ทุกกรณี โดยรอรับสำเนาแบบขอรับบริการที่บันทึกเลขที่รับงานแล้วพร้อมกับชำระเงินที่ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ ชั้น 1 ห้อง 106b อาคาร MTEC
หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติการ MTEC จะเริ่มทำการวิเคราะห์ทดสอบต่อเมื่อมีการชำระเงินแล้วเท่านั้น
2. ชำระทั้งหมด ณ วันที่นัดรับผลงาน (สำหรับลูกค้าเก่าที่เคยส่งเอกสารเพื่อเปิดขอรับบริการแบบนี้เท่านั้น) โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ ณ วันที่ขอใช้บริการ ได้แก่
 – ใบสั่งจ้าง ( P.O.)
 – สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลงนามในใบสั่งจ้าง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือยื่นใบเสนอราคาที่ผู้มีอำนาจลงนาม
 – หลักฐานหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท

กรณีผู้ขอรับบริการไม่ได้เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง (ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์/ส่งโดย Messenger)
1. ชำระเป็นเงินสด หรือชำระเป็นเช็คธนาคาร สั่งจ่าย ในนาม “ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” ณ วันที่ขอใช้บริการที่กิจกรรมบริการเทคนิคชั้น 1 อาคาร MTEC โดยแสดงใบแจ้งค่าบริการ หรือใบแจ้งหนี้
2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-0-000-846 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ (กรุณาส่งแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงิน pay in slip พร้อมระบุชื่อบริษัท/หน่วยงานของท่าน มายังหมายเลข 0 2564 6335 เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์)
3. ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชี กรุณาถ่ายสำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อหน่วยงาน/บริษัท เลขที่รับงาน ใบเสนอราคา หากประสงค์ส่งโทรสารหมายเลข 02 564 6335 หรือ 0 2564 6501 ทาง e-mail : bdd-cs@mtec.or.th

1. รับได้ด้วยตนเอง ที่ห้องฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 106b ชั้น 1 อาคาร MTEC โดยนำสำเนาแบบขอรับบริการพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จรับเงิน หรือ pay in slip) มาแสดงในเวลา 8.30 – 11.40 น. และ 13.00 – 16.40 น.
2. รับผลทางไปรษณีย์ (เฉพาะกรณีที่ได้ชำระค่าบริการทั้งหมดและค่าจัดส่งแล้ว) การจัดส่งผลทางไปรษณีย์ คิดค่าบริการ 50 บาท จัดส่งตัวอย่างชิ้นงานคืนทางไปรษณีย์ คิดค่าจัดส่ง 90 บาท (กรณีใส่ในซองเดียวกับซองรายงานผลไม่ได้)
3. รับรายงานผลเป็น PDF file ทาง Email (เฉพาะกรณีได้ชำระค่าบริการทั้งหมดแล้ว และได้แจ้งความประสงค์ขอรับบริการ ทาง Email ณ วันขอรับบริการ)

1. โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111, 4151
   –  เรื่องเอกสารการเงิน การติดตามรายงาน ต่อ 4109-4111
   –  เรื่องเทคนิคการทดสอบ ต่อ 4108 และ 4151
   –  ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
      114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2. Email : piyawas@mtec.or.th

การทดสอบการย่อยสลายได้

ทางชีวภาพของวัสดุ

(Biodegradation Testing, BDT)
การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า
(Electrical Property)
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4133
อีเมล: bunditp@mtec.or.th
อ่านต่อ

การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า

(Electrical Property)
เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน
(Transmission Electron Microscopy)
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4136, 4127
อีเมล: pennapm@mtec.or.th,
visittay@mtec.or.th,
braleec@mtec.or.th
อ่านต่อ

เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน

(Transmission Electron Microscopy, TEM)

เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงและ

จุลวิเคราะห์

(Scanning Electron Microscopy and X-ray Techniques,
SEM and EDS)
เทคนิคจุลทรรศน์แบบแสง
(Optical Microscopy / Image Analysis Techniques)
โทร. 02 564 6500 ต่อ 4252, 4253
อีเมล: waruneeb@mtec.or.th,
anupronp@mtec.or.th
อ่านต่อ

เทคนิคจุลทรรศน์แบบแสง

(Optical Microscopy / Image Analysis Technique, OM)
เทคนิคสเปกโทรสโกปีแบบสั่น
(Vibrational Spectroscopy)
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4373
อีเมล: warangaa@mtec.or.th
อ่านต่อ
(Vibrational Spectroscopy, VSP)
เทคนิคเจลเพอร์มีเอชันโครมาโทกราฟี
(Gel Permeation Chromatography)
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4376
อีเมล: temsirw@mtec.or.th
อ่านต่อ

เทคนิคเจลเพอร์มีเอชันโครมาโทกราฟี

(Gel Permeation Chromatography, GPC)
Scroll Up