การอบรมหลักสูตรทั่วไป

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีพื้นฐานที่สอดคล้องตามพันธกิจของเอ็มเทคให้กับภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจ มีรายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

แผนการจัดอบรมประจำปี 2562
Scroll Up