การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม

บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ที่ให้บริการเฉพาะเจาะจงให้กับอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่สนใจ โดยรูปแบบและเนื้อหาหลักสูตรสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองได้ตรงความต้องการและสะดวกกับลูกค้ามากที่สุด

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรที่เคยจัดให้กับภาคอุตสาหกรรม

• Numerical and Finite Element Methods in Engineering for Analyzing Heat Transfer, Structure and Thermal Stress Problems
• ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (Finite Element Analysis in Engineering)
• เทคโนโลยีกระบวนการหล่อความดันสูง (High Pressure Die Casting)
• การออกแบบ Gating System สำหรับแม่พิมพ์ High Pressure Die Casting
• Rheology: การประยุกต์ศาสตร์การไหลในอุตสาหกรรมอาหารและโพลิเมอร์
• การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของพอลิแซคคาร์ไรด์
• กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม & ความปลอดภัยสารเคมี สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
• เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้โปรแกรม CAE
• พื้นฐานและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF
• พื้นฐานและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR
• เทคโนโลยีการพ่นพอกที่ใช้กับงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักร
• Open House Wheel Technology
• การวิเคราะห์ความเสียหายงานโลหะ
• การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล (Hardening of Automotive and Machine Parts)
• Injection Compression Molding
• RoHS: ระเบียบสารอันตรายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
• REACH-sVHC: ก้าวแรก…ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้
• การอบชุบโลหะ (Heat Treatment of Metals)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675, 4677

Scroll Up