ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก มุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวัสดุเซรามิกในหลากหลายมิติ เพื่อตอบสนองต่อการนำไปผลิตและประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น วัสดุเซรามิกสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เน้นการสังเคราะห์และกำหนดโครงสร้างของวัสดุด้านความพรุนตัว ความแข็งแรงและความเป็นฉนวนความร้อน เช่น วัสดุมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock วัสดุจีโอโพลิเมอร์แบบพรุนตัวและคอนกรีตบล็อกมวลเบาที่มีความเป็นฉนวนสูง วัสดุเซรามิกสำหรับการสนับสนุนในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ เน้นการสังเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งทางด้านคุณสมบัติและรูปแบบต่อการประยุกต์ใช้งาน เช่น วัสดุทนไฟ หัวพ่นทรายอลูมินา เบ้าหลอมโลหะและแบบหล่องานเชื่อมสำหรับระบบราง วัสดุเซรามิกเพื่อการสนับสนุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เน้นวัสดุเซรามิกที่ช่วยในด้านการผลิตพลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น เมมเบรน วัสดุรองรับคะตะลิสต์ เซรามิกส์คะตะลิสต์ วัสดุดูดซับ รวมไปถึง การพัฒนาวัสดุเซรามิกส์สำหรับงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน เช่น แผ่นเกราะกันกระสุน วัสดุเซรามิกสำหรับทางการแพทย์ และวัสดุเซรามิกสำหรับระบบราง เป็นต้น

1. งานวิจัยด้านวัสดุเซรามิกสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

2. งานวิจัยวัสดุเซรามิกสำหรับการสนับสนุนในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ

3. งานวิจัยด้านวัสดุเซรามิกเพื่อการสนับสนุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วัสดุเซรามิกส์จากกระบวนการอบแห้งและเผาชิ้นงานด้วยพลังงานไมโครเวฟ (ดร. ดวงเดือน อาจองค์ และ ดร. คณิต สูงประสิทธิ์)

ตัวเร่งปฏิกิริยาเซรามิกส์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สสังเคราะห์จากกระบวนการแกซิฟิเคชั่น (ดร. ดวงเดือน อาจองค์ และ ดร. คณิต สูงประสิทธิ์)

กระบวนการผลิตแก๊สสังเคราะห์จากชีวมวล (ดร. ดวงเดือน อาจองค์ และ ดร. คณิต สูงประสิทธิ์)

4. งานวิจัยด้านวัสดุเซรามิกส์สำหรับงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน

จีโอโพลิเมอร์สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ (ปัตมาภรณ์ ธิมากุล)

เสื้อเกราะแข็งเซรามิกน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย และแผ่นเกราะคอมพอสิตสำหรับเรือจู่โจมลำน้ำ (กรรณิการ์ เดชรักษา)

วัสดุทดแทนกระดูก (ดร. อังคณา เจริญวรลักษณ์)

การคัดแยกเซโนสเฟียร์จากเถ้าลอยด้วยระบบลมเหวี่ยง (ดร. ศรชล โยริยะ)

1. เครื่องมือในการขึ้นรูป

2. เครื่องมือสำหรับการอบและเผา

3. ระบบเตาปฏิกรณ์และระบบทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตก๊าซสังเคราะห์และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ : ดร. พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล
โทรศัพท์ 02-564-6500 ต่อ 4242
โทรสาร 0 2564 6447
อีเมล pitakl@mtec.or.th

Scroll Up