LCA Laboratory

ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิตมีภารกิจหลักเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการประเมินผลกระทบตามแนวความคิดการตลอดวัฏจักรชีวิต และพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการสำหรับฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนประยุกต์องค์ความรู้ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับภาคีวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา อุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน.
ในรูปแบบของฐานข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ (Thai National Life Cycle Inventory Database) เพื่อใช้เป็นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในการประเมินวัฏจักรชีวิต และรวมถึงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) ของประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

• การวิจัยและพัฒนา
ดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิค LCA ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และรองรับนโยบายหรือมาตรการระดับนานาชาติทั้งภาคบังคับและสมัครใจที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศ ตลอดจนจัดทำเครื่องมือสนับสนุน (Tools) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับงานวิจัยสาขาอื่นๆ เพื่อสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

• ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ทำการศึกษามาตรการ หรือ แนวทางที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันและการค้าของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคการผลิตและบริการ ให้สอดรับกับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของนานาชาติ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการผลิตและอุปโภคอย่างยั่งยืน
ห้องปฏิบัติการฯ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้องค์กรและบุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และมีสร้างความตระหนักในการส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain)

1. ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย (ดร. จิตติ มังคละศิริ และคณะ)
2. แนวทางเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (ดร. จิตติ มังคละศิริ และคณะ)
3. ค่า Emission Factor สำหรับขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งตามประเภทกลุ่ม อาทิ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มพลังงาน กลุ่มไฟฟ้า (คุณฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร คุณวันวิศา ฐานังขะโน และคณะ)
4. ค่าตัวชี้วัดฟุตพรินต์วัสดุและการบริโภควัสดุพื้นฐานในประเทศเพื่อรายงานผลการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (ดร. เสกสรร พาป้อง คุณอธิวัตร จิรจริยาเวช และคณะ)
5. ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม ซีเมนต์ ยาง และเหล็ก (คุณอธิวัตร จิรจริยาเวช และคณะ)
6. ต้นแบบระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม (ดร. นงนุช พูลสวัสดิ์ และคณะ)
7. ต้นแบบโปรแกรมประเมินมูลค่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา (คุณอธิวัตร จิรจริยาเวช และคณะ)
8. ต้นแบบโปรแกรมประเมินการไหลของน้ำมันปาล์มสำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทย (MFA Pro) (ดร. เสกสรร พาป้อง และคณะ)
9. บทความตีพิมพ์ในวารสาร Journal of cleaner production หัวข้อเรื่อง Environmental life cycle assessment and social impacts of bioethanol production in Thailand (ดร. เสกสรร พาป้อง และคณะ, 2017)
10. บทความตีพิมพ์ในวารสาร The International Journal of Life Cycle Assessment หัวข้อเรื่อง Thai national life cycle inventory readiness for product environmental footprint (ดร. นงนุช พูลสวัสดิ์ และคณะ, 2016)
11. บทความตีพิมพ์ในวารสาร Journal of cleaner production หัวข้อเรื่อง Comparative assessment of the environmental profile of PLA and PET drinking water from a life cycle perspective (ดร. เสกสรร พาป้อง และคณะ, 2014)
12. รางวัลงานวิจัยผลงานดีเด่นจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการ”แนวทางการจัดการปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน” (ดร. เสกสรร พาป้อง และคณะ, 2558)
13. รางวัล Outstanding poster award งานประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015) หัวข้อเรื่อง Environmental and economic impact assessment of waste utilization from palm oil mills in Thailand (คุณฤทัย อ่อนพุทธา และคณะ, 2558)

โปรแกรม SimaPro version 8 ของบริษัท PRé Sustainability ประกอบด้วยฐานข้อมูล ecoinvent version 3 และ8 ฐานข้อมูลต่างประเทศ
โปรแกรม GaBi version 6 ของบริษัท thinkstep ซึ่งมีเฉพาะฐานข้อมูล professional ตามรูปแบบของ International Reference Life Cycle Data System (ILCD) ของสหภาพยุโรป

• ที่ปรีกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์และองค์กร
• ผู้ทวนสอบผลการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์และองค์กร

จิตติ มังคละศิริ
Email : jittim@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 025646500 ext. 4063

Scroll Up