โครงการวิจัย

กังหันลมแกนตั้งที่หมุนได้ด้วยตัวเองเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า : Darrieus Vertical Axis Wind Turbine

กังหันลมแกนตั้งที่หมุนได้ด้วยตัวเองเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าDarrieus Vertical Axis Wind Turbine กังหันลมแกนตั้งชนิดเดเรียส (Darrieus vertical axis wind turbine) มีศักยภาพที่จะนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับกังหันลมแกนนอนที่ใช้กันโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี กังหันลมชนิดนี้มีข้อด้อยประการหนึ่ง คือ ไม่สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเองหากไม่มีการขับให้หมุนในตอนต้น งานวิจัยนี้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว แนวคิดหลักพัฒนากังหันลมแกนตั้งชนิดเดเรียสให้สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเองที่ความเร็วลม 3 เมตรต่อวินาที และมีกำลังการผลิต 500 วัตต์ที่ความเร็วลม 8 เมตรต่อวินาที ทีมวิจัยทำอย่างไรการทำให้กังหันเริ่มต้นหมุนเองจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีสองส่วน ได้แก่1. เทคโนโลยีใบพัด ได้ออกแบบรูปร่างของใบพัดขึ้นมาใหม่โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลข พร้อมกับใช้เทคนิคการพับขึ้นรูปอะลูมิเนียม เพื่อให้ได้ใบพัดที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบา2. เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบควบคุม ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ไม่มีแรงต้านการหมุนที่เกิดจากแม่เหล็ก (cogging torque) เพื่อลดแรงต้านการหมุนที่ชุดใบพัดต้องเอาชนะ ในขณะเดียวกันระบบควบคุม จะทำหน้าที่ลดแรงต้านจากโหลดทางไฟฟ้าเพื่อให้กังหันสามารถเร่งตัวได้ดียิ่งขึ้น สถานภาพผลงานวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มกำลังการผลิตของกังหันสามารถทำได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น ตามนโยบายของรัฐที่ตั้งกำลังการผลิตไว้ที่ 3002 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2579 ทีมวิจัยและพัฒนาดร.ศุภกิจ วรศิลป์ชัยดร.บรรพต ไม้งามดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑลเกียรติก้อง สุวรรณกิจเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุลดุสิต ตั้งพิสิฐโยธินกฤตธี จินดาวงศ์จิรพงษ์ พงษ์สีทองชัยยันต์ […]

ยกระดับคุณภาพไบโอดีเซลด้วย H-FAME Technology : Upgrading Biodiesel with H-FAME Technology

ยกระดับคุณภาพไบโอดีเซลด้วย H-FAME TechnologyUpgrading Biodiesel with H-FAME Technology เอ็มเทคร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยนำเทคโนโลยี H-FAME ซึ่งต่อยอดจากโครงการร่วมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น (JST-JICA SATREPS) ที่สามารถผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงมาขยายผลเพื่อสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทำให้เทคโนโลยีทางเลือก H-FAME ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 เพื่อช่วยสนับสนุนการใช้น้ำมัน B10 และ B20 ในอนาคต ทีมวิจัยทำอย่างไร> ทีมวิจัยร่วมกับโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ที่ได้รับคัดเลือก 2 โรง ทำการขยายกำลังการผลิต H-FAME เพื่อสาธิตเทคโนโลยี H-FAME เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ เพื่อผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงออกมาใช้งานได้จริง> ทีมวิจัยทำการตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงให้ผ่านตามเกณฑ์สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น (Japan Automobile Manufacturers Association: JAMA) และนำไปผสมเป็น B10 เพื่อทดสอบวิ่งจริงกับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 8 คันเป็นระยะทางกว่า 100,000 กิโลเมตรต่อคัน ตลอดจนการใช้งานจริงในรถยนต์จากส่วนราชการกว่า 80 คัน จุดเด่นของผลงานวิจัย> สนับสนุนให้มีการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น […]

แบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า Battery Pack for Electric Vehicle

แบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าBattery Pack for Electric Vehicle แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลักของยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและอย่างน้อยอีกสิบปีข้างหน้า ประกอบกับราคาส่วนใหญ่ของยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นราคาของแบตเตอรี่เป็นหลัก ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ การพัฒนาแบตเตอรี่จึงมีความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทย แนวคิดหลัก> พัฒนาต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่ในประเทศไทยสำหรับการใช้งานในรถยนต์นั่งไฟฟ้าขนาดเล็กแทนที่แพ็กเดิม และสามารถทำงานร่วมกับรถยนต์ต้นแบบให้สามารถขับเคลื่อนได้> เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ รวมถึงระบบและการจัดการแบตเตอรี่ในระดับโมดูลและแพ็กให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ คุณสมบัติของแพ็กแบตเตอรี่– 22P16S 4 โมดูล จำนวนเซลล์ 1408 ก้อน– แรงดันไฟฟ้าระบุ 59.2 V (48-67.2 V)– ความจุไฟฟ้า 228.8 Ah – พลังงาน 13.54 kWh– ระยะทางที่วิ่งได้ (ตาม Driving cycle standard ECE-15) ประมาณ 160 km (12.5 km/1 kWh) จุดเด่นของผลงานวิจัย> วัสดุและชิ้นส่วนในแพ็กแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทย สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยคนไทย สถานภาพผลงานวิจัยต้นแบบถูกทดสอบและสาธิตใช้งานกับต้นแบบรถยนต์นั่งไฟฟ้าขนาดเล็ก และส่งมอบให้แก่สถาบันยานยนต์ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ร่วมสนับสนุน ทีมวิจัยและพัฒนาดร.พิมพา ลิ้มทองกุลดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ,ดร.มานพ มาสมทบดร.ธัญญา แพรวพิพัฒน์วิเศษ ลายลักษณ์ดร.กิตติพงศ์ […]

ZEOLITE POROUS MATERIAL DERIVED FROM INDUSTRIAL WASTES (CERAPORE)

Background The MTEC ceramic research team has expertise in the production of zeolite materials which can be utilized in several applications such as separation, purification and catalytic processes. This porous material can be synthesized from various raw materials including industrial wastes and mineral resources. The utilization of industrial wastes or clay minerals as a starting […]

1 2 3 10
Scroll Up