วิศวกรรมย้อนรอยผลิตภัณฑ์ยาง
(Reverse Engineering of Rubber Products)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันที่ 28 มีนาคม 2561
ห้อง CC306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

คลิกดูแผนที่

หลักการและเหตุผล

          ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ส่งผลทำให้การทำวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อแกะสูตรเคมียางในปัจจุบันสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ชิ้นตัวอย่างในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ การแกะสูตรเคมียางของผลิตภัณฑ์ต้นแบบจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั้นทำจากยางอะไร มีปริมาณเนื้อยางมากเท่าใด และมีสารตัวเติมชนิดใดบ้างและมีอยู่ในปริมาณเท่าใด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการออกสูตรหรือปรับปรุงสูตรเคมียางเพื่อให้มีสมบัติที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยางสามารถตรวจสอบชนิดของยางว่าเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ก่อนที่จะทำการตรวจรับสินค้า รวมถึงการตรวจสอบสูตรเคมีของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อในแต่ละครั้งว่ามีความสม่ำเสมอหรือไม่ ฯลฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีการแกะสูตรเคมียางดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาชนิดและ/หรือปริมาณเนื้อยาง สารตัวเติม รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ยาง

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ยาง

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาง และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีการออกสูตรหรือการแกะสูตรเคมียาง

กำหนดการและหัวข้อบรรยาย

  8.30 – 9.00   น.         ลงทะเบียน
 9.00 – 10.30  น.         การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของยาง
10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.         การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของยาง (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.         การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารตัวเติม
14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.         การวิเคราะห์หาองค์ประกอบอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ยาง 

วิทยากร

ดร. พงษ์ธร แซ่อุย
นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยาง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ค่าลงทะเบียน
ราคา 3,000  บาท/ท่าน
**รับสมัครจำนวน 30ท่าน เท่านั้น**

หมายเหตุ

– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

**เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม โปรดทำการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าวเพื่อสำรองที่นั่งเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดำเนินการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนในภายหลัง**

การชำระค่าลงทะเบียน
· เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
· โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล boonrkk@mtec.or.th)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
โทรศัพท์  025646500ต่อ 4675, 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up