หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์
(Engineering Simulations for the Industry with Software Usage Workshop)

 

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562
สถานที่ ห้อง CC 306 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่

หลักการและเหตุผล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การจำลองทางวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆต่องานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์หรือระบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ มักต้องผ่านการคำนวณด้วยแบบจำลองทางวิศวกรรมมาก่อน เพื่อให้มั่นใจในฟังก์ชันการใช้งานและประสิทธิภาพก่อนที่จะทำการผลิตจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ทำการจำลองและผู้ใช้ประโยชน์จากผลการจำลองทางวิศวกรรมมักขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพื้นฐานของเทคโนโลยีนี้ จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานหรือการแปลผล รวมทั้งไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเทคโนโลยีการจำลองทางวิศวกรรมดีขึ้น โดยจะเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการนำการจำลองทางวิศวกรรมมาใช้กับงานอุตสาหกรรม โดยจะมีการยกตัวอย่างงานจริงจากประสบการณ์ของวิทยากรมาประกอบ พร้อมด้วยการให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจำลองทางวิศวกรรม
2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ทางด้านการจำลองทางวิศวกรรม

กำหนดการ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
– บทนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจำลองทางวิศวกรรม
– การจำลองทางวิศวกรรมประเภทต่างๆ
– เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม
– การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุมเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโครงสร้าง พร้อมกรณีศึกษา
– การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
– ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางความร้อน พร้อมกรณีศึกษา
– การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางความร้อน
– ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการสั่นสะเทือน พร้อมกรณีศึกษา
– การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือน
– ความรู้เกี่ยวกับปัญหากลศาสตร์ของไหล พร้อมกรณีศึกษา
– การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์วอลุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหากลศาสตร์ของไหล

วิทยากร


ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

นักวิจัย (Senior Researcher) และหัวหน้าทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ประสบการณ์ การทำงานวิจัยและพัฒนาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมและวิศวกรรมวัสดุมากว่า 15 ปี

ดร.ยศกร ประทุมวัลย์

วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) ทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
มีความเชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมกับงานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>  

* ผู้มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ต้องมีเวลาเข้าการอบรม 100 เปอร์เซ็นต์

ค่าลงทะเบียน
ราคา 8,000 บาท/ท่าน

**พิเศษ รับส่วนลด 500.- บาท หากชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

*** สำหรับนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนในราคาพิเศษเพียง 5,000 บาท/คน เท่านั้น

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจะได้รับซอฟแวร์และหนังสือคู่มือการใช้งาน ฟรี!

การชำระค่าลงทะเบียน
– โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทาง Email: boonrkk@mtec.or.th

หมายเหตุ
อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4675, 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up