Aw Mtec
NSTDA
MHESI_Temp_Logo
1507719081-1

จัดโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมกับ 

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA)

บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด

จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ในการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ

การเสวนา “โอกาสของ EV BUS ในประเทศไทย” และ การแถลงข่าวผลงานการพัฒนารถบัสไฟฟ้า EV BUS ฝีมือคนไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 9:00-12:00 น.

สถานที่ ห้อง กู๊ดโอป1 โรงแรมไบรท์ตัน เขตบางนา กรุงเทพฯ  (คลิ๊กดูแผนที่)

   หลักการและเหตุผล
     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับหน่วยงานพัฒนามิตร ได้แก่ สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA) และ บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด จัดกิจกรรมแถลงข่าวผลงานต้นแบบรถบัสพลังงานไฟฟ้าชนิดโครงแบบ monocoque หรือ EV Bus ที่พัฒนาสำเร็จได้ด้วยความสามารถของคนไทย และการเสวนาหัวข้อ โอกาสของ EV Bus ในประเทศไทย
   รายละเอียดของกิจกรรม
    การจัดกิจกรรมแถลงข่าวผลงานต้นแบบรถบัสพลังงานไฟฟ้าชนิดโครงแบบ monocoque หรือ EV Bus ที่พัฒนาสำเร็จได้ด้วยความสามารถของคนไทย และการเสวนาหัวข้อ โอกาสของ EV Bus ในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านยานยนต์ร่วมเสวนา ได้แก่

 

 

รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ รักษาการคณบดีคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ขนส่ง จำกัด

 

 

คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
อุปนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย
กรมมการผู้จัดการ บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัดคุณวนิดา บุญนาคค้า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ
หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ


ดำเนินการเสวนาโดย 

คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

คุณอภิญญา พฤกษากร
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

คุณอาทิตยา ไชยเยชน์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 กำหนดการ

9:00-9:15 น.     ลงทะเบียน
9:15-10:45 น.   การแถลงข่าวและนำเสนอแง่มุมทางเทคนิคของผลงานรถบัสพลังงานไฟฟ้าชนิดโครง
แบบmonocoque
โดย คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์
ดำเนินรายการโดย คุณอภิญญา พฤกษากร และคุณอาทิตยา ไชยเยชน์
10:45-11:00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
11:00-12:00 น.  การเสวนาหัวข้อ โอกาสของ EV BUS ในประเทศไทย
โดย รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล
คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์
คุณวนิดา บุญนาคค้า
ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ
ดำเนินรายการโดย คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์
12:00-13:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

  รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 60 ท่าน เท่านั้น
 

ช่องทางการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S20004

หรือ Scan QR Code

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ
– กรณีที่ท่านสมัครแล้วแต่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: ponlathw@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 1,000 บาท
– กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up