บุคลากรงานบริการด้านเทคนิค

ปิยวรรณ ปนิทานเต

ผู้จัดการ

ปริญญาโท สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็น contact point สำหรับติดต่อเรื่องการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ

• การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุโพลิเมอร์ เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเทคนิค DMA
• การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวัสดุโพลิเมอร์
• ประเมินปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบพลาสติกที่ลูกค้าสอบถาม ให้คำตอบและคำแนะนำเรื่องวิธีการทดสอบหรือการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โยคะ อ่านหนังสือ เขียนบันทึก ฝึกวาดเขียน เย็บกระเป๋าผ้า เลี้ยงแคคตัส จัดบ้าน

เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเป็นที่พึ่งให้กับอุตสาหกรรมไทยได้

ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข

เจ้าหน้าที่เทคนิคอาวุโส และ รักษาการผู้จัดการ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์
เริ่มทำงานที่ MTEC เมื่อ พ.ศ. 2540

• ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคต่างๆ
• ให้บริการทดสอบวัสดุโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

• การวิเคราะห์ชนิดสารประกอบ, ปริมาณความเป็นผลึก, ขนาดผลึก, แนวโน้มการเรียงตัวของผลึก (Pole figure), reciprocal space mapping
• การหาปริมาณซิลิก้าในแป้งทัลคัม แร่ยิปซัม
• การวิเคราะห์ชนิดแร่ใยหิน
• การหาปริมาณธาตุและออกไซด์ด้วยเทคนิค XRF

อ่านหนังสือ ฟังเพลง ออกกำลังกาย

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด และหลงรักเทคนิค XRD เนื่องจากให้ข้อมูลเกี่ยววัสดุหลากหลาย

ธนภัทร ศรีโมรา

วิศวกรอาวุโส และ รักษาการผู้จัดการ

ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

• วางแผนการให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบสมบัติทางกลกับผู้ที่สนใจ
• ออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นทดสอบ สำหรับงานทดสอบตามความต้องการ

• Mechanical Properties Testing Materials
• Instruments and Techniques
• Jig & Fixture

เล่นกีตาร์ เขียนบทกวี ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ปลูกต้นไม้

เอ็มเทคเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่น

เพ็ญนภา มุทิตามงคล

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์/เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิเคราะห์ทดสอบวัสดุด้วยเทคนิค TEM สำหรับบุคลากรภายในและภายนอก
• วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเตรียมชิ้นงานและการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุด้วยเทคนิค TEM

• วิเคราะห์ทดสอบวัสดุด้วยเทคนิค TEM
• การเตรียมชิ้นงานและการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุด้วยเทคนิค TEM สำหรับวัสดุพอลิเมอร์และ ฟิล์มบาง

อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้

มิตรภาพและสิ่งแวดล้อม

ธนวิทย์ โพธิ์ศรี

ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค

ปริญญาโท สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ดูแลและซ่อมบำรุงเบื้องต้นเครื่อง NMR
• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่อง NMR

• การวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์
• การวิเคราะห์หาชนิดและสัดส่วนองค์ประกอบของพอลิเมอร์
• การวิเคราะห์หา degree of deacetylation ในสารไคติน/ไคโตซาน

ดูหนัง ฟังเพลง ท่องเที่ยว

มิตรภาพ รอยยิ้ม เบิกบาน งานสำเร็จ

วรางคณา อนุชิตโอฬาร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านเทคนิคสเปกโตรสโคปีแบบสั่น (FT-IR และ Raman Microscopy)
• ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคแก่ผู้ใช้บริการ
• ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค FT-IR และ Raman Microscopy รวมถึงพัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพในการให้บริการทดสอบ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

• มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการทดสอบทางด้านเทคนิค FT-IR และ Raman Microscopy
• การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์และยืนยันโครงสร้างหลักทางเคมีของวัสดุ ทั้งที่มีขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็กระดับไมโครเมตร อาทิเช่น สิ่งปลอมปนที่อยู่บนพื้นผิวชิ้นงาน สารเคลือบผิว รวมไปถึงการวิเคราะห์ Mapping distribution

อ่านหนังสือ ฟังเพลง

MTEC เป็นสถานที่ทำงานที่เปิดกว้างและให้อิสระเสรีทางความคิด

สามารถ นุชสาย

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างแก่งานวิจัยภายใน สวทช. และลูกค้าภายนอก สวทช.

• วิเคราะห์หาขนาดอนุภาคระดับไมครอนด้วยเทคนิค Laser Diffraction
• วิเคราะห์หาขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรด้วยเทคนิค Dynamic Light Scattering
• วิเคราะห์หาความหนาแน่นด้วยเทคนิค Gas Displacement
• วิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดรูพรุนด้วยเทคนิค Gas Adsorption
• วิเคราะห์หาความหนืดของตัวอย่างที่เป็นของเหลวด้วยเทคนิค Rotational Viscosity
• วิเคราะห์หาค่าศักย์ซีต้าด้วยเทคนิค Electrophoresis

อ่านหนังสือ สะสมโมเดลพลาสติก

ความเป็นกันเองของบุคคลากรในหน่วยงาน

ณัฎฐาพัชร์ สังขนันท์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ดูแลระบบ ISO/IEC 17025
• ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุ ตามมาตรฐานทดสอบ ISO 14855-1
• ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ เช่น Total Organic Carbon; TOC, pH, BOD

• ดูแลระบบ ISO/IEC 17025
• ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุ ตามมาตรฐานทดสอบ ISO 14855-1
• ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ เช่น Total Organic Carbon; TOC, pH, BOD

ชอบการเดินทางท่องเที่ยว อ่านหนังสือ เล่นกีฬา ฟังเพลง

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมิตรภาพที่ดี

สิริพร กิจชัยเจริญพร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

• ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ (Thermal Analysis Techniques)

• เทคนิควิเคราะห์ Differential Scanning Calorimetry (DSC)
• เทคนิควิเคราะห์ Simultaneous Thermal Analysis (STA, TGA-DTA)
• เทคนิควิเคราะห์ Thermomechanical Analysis (TMA)

เล่นกับลูก อ่านหนังสือ ฟังเพลง

มีความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน

พีระพงศ์ โภคพัทน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาโท สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• การย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ
• การทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม (Weathering test)

• การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของพลาสติก (Plastics testing)

งานอดิเรก เล่นแบดมินตัน ฟังเพลง ดูหนัง

เป็นองค์กรที่ให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานทีดี

ปรียวิศว์ ณ อุบล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

• Antibacterial testing

• Biological assay : especially Bacterial, Fugal and Mammalian cell culture

เลี้ยงหมา ทำอาหาร ออกกำลังกาย และ นอนค่ะ

คน MTEC น่ารักและจิตใจดีทุกคนค่ะ

อรินทรเชษฐ์ ศิรินันทวิทยา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ให้คำปรึกษาและบริการทดสอบวัสดุโดยใช้เทคนิคทางด้านเลเซอร์และก๊าซ
• วางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าตามที่ได้รับมอบหมายของหน่วย

• ในเรื่องการวิเคราะห์หาขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคทั้งในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนแสงและการกระเจิงแสงแบบพลวัต
• ในเรื่องการวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะและรูพรุนของอนุภาคทั้งในระดับ micropore และ mesopore ด้วยเทคนิคการดูดซับก๊าซ

ออกกำลังกาย, ดูภาพยนตร์, อ่านหนังสือการลงทุน และจิตวิทยาของคน

การทำงานที่มีความยืดหยุ่น

เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบน้ำหนักโมเลกุลและค่าการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค Gel Permeation Chromatography
• ให้คำแนะนำทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบน้ำหนักโมเลกุล เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ

• การวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์สังเคราะห์และพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเทคนิค Gel Permeation Chromatography

อ่านหนังสือ ทำงานศิลปะ

สังคมที่อยู่กันแบบพี่แบบน้อง

รวีวรรณ พันธ์ศรี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบให้แก่ลูกค้าภายในและภายนอกสวทช.
• สนับสนุนงานวิจัย

• Antibacterial tests on materials
• Antifungal tests on materials

ทำกระเป๋าหนัง

วัฒนธรรมองค์กรอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง

สงกรานต์ นวลชม

วิศวกร

ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบสมบัติทางกลกับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน

• การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุเช่น การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงกด แรงกระแทก ความแข็ง ฯลฯ
• เครื่องมือทดสอบสมบัติสมบัติทางกล

เล่นกีตาร์ อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เตะฟุตบอล

พนักงานเอ็มเทคทุกคน มีความเป็นกันเอง และมีงานวิจัยที่หลากหลาย

สรวิชญ์ คงเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานสากล
• พัฒนาเทคนิคการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานสากลเทคนิคใหม่ๆ

• ขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้เครื่อง Extruder
• ทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ASTM 5988-12

เล่นดนตรี เล่นกีฬา

ความเป็นครอบครัว

วัชรา โชควิวัฒน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ให้บริการงานวิจัย ร่วมวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ
• บริหารจัดการ อุปกรณ์/เครื่องมือ ภายใน Lab ให้พร้อมใช้งาน

• การทดสอบความเป็นพิษต่อวัสดุ โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
• การทดสอบทางชีวภาพตามวิธีมาตรฐานอื่นๆ

อ่านหนังสือ ฟังเพลง

เป็นที่ที่ให้โอกาสในการทำงาน ให้อิสระในการคิด ให้พื้นที่ในแสดงความคิดเห็น

ธวัชชัย สิงโสม

วิศวกร

ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• ให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบสมบัติทางกลกับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน

• การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
• เครื่องมือทดสอบสมบัติสมบัติทางกล

อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ซ่อมรถยนต์

พนักงานเอ็มเทคทุกคนมีความเป็นกันเอง

อุทัยวรรณ วัชโรสินธุ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางความร้อนของวัสดุ

• วิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณองค์ประกอบของวัสดุ ด้วยเครื่อง Thermogravimetric Analyzer (TGA)
• วิเคราะห์ทดสอบหา Modulus เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัสดุ ด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)
• วิเคราะห์ทดสอบหาค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของวัสดุ ด้วยเครื่อง Hotdisk Analyzer (TCA)

วิ่ง ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

สิริกร ณ นคร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ทำการทดสอบตามวิธีการทดสอบมาตรฐานให้แก่ลูกค้า

• การทดสอบตามมาตรฐาน ISO 14855-1
• การทดสอบตามมาตรฐาน OECD 301F
• การทำงานในระบบมาตรฐาน ISO 17025

ดูหนัง, อ่านหนังสือ

เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 มีความสุข และดีใจที่ได้ทำงานที่นี่ค่ะ

บัณฑิต ปู่ตาแสง

วิศวกร

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

• รับผิดชอบดูแลเครื่องมือต่างๆภายในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ให้บริการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ

• การทดสอบสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้า
• การทดสอบสมบัติการเก็บประจุไฟฟ้า
• การทดสอบสมบัติการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า

ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา

เอ็มเทคมีแต่เพื่อนร่วมงานที่ดี

วิศิษฏพงศ์ ยอดศรี

เจ้าหน้าที่เทคนิคอาวุโส

ปริญญาโท วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านเทคนิค Transmission Electron Microscopy
• ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิจัย สวทช โดยเน้นความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญในด้าน Microscopy characterization

• Electron microscopy characterization
• Carbon nanomaterials characterization

วิยภรณ์ กรองทอง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• บริหารการวางแผนการจัดการ ดูแล ควบคุม ให้บริการเครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และเทคนิคเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• Scanning electron microscope (SEM)
• Energy dispersive spectrometer (EDS)
• Electron backscatter diffraction (EBSD)
• Soft X-Ray Emission Spectrometer (SXES)
• Sample preparation about above techniques

เล่นกีฬา งานอาสาพัฒนา

เป็นองค์กรที่ทำเพื่อสังคมส่วนรวม

เกรียงไกร สุพรรณพงษ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิค XRD

• เทคนิค X-ray fluorescent
• เทคนิค X-ray Diffraction

เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร ให้ความรู้ความแนะนำได้ดี

อนุพงษ์ พรพิจิตร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

• เตรียมตัวอย่างโลหะ เซรามิก อิเล็กทรอนิกส์
• ตรวจสอบวัดความหนาของผิวเคลือบ ทองแดง นิกเกิล อะลูมิเนียม

• ดูแลรักษาเครื่องมือและบำรุงรักษา เครื่องตัด เครื่องขัด กล้องจุลทรรศน์ และโปรแกรมถ่ายภาพให้พร้อมใช้งาน

เล่นกีฬา เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล

เอ็มเทคมีพี่ๆ น้องๆ ที่ให้ความเป็นกันเองช่วยเหลือกัน

พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ

• เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ SEM
• บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโครปของเอ็มเทค

• เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยวิธีการหล่อแบบ อัดขึ้นรูป ไฮอะลูมินา ดิน ซิเมนต์ ฉนวนกันความร้อน แผ่นรองเผา ถ้วยอะลูมิน่า และวัสดุอื่นๆ
• การหล่อแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ master mold และ copy mold แบบชิ้นเดียวและหลายชิ้น
• การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้น บุผนัง โมเสค
• การวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิคสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโคป 

ศึกษาพันธุ์ไม้ เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิจัยและพัฒนา

วารุณี บวรเกียรติแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• เทคนิคเตรียมตัวอย่างงาน/จุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM)
• ทดสอบหาแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิค Polarized Microscope (PLM) และ SEM/EDS
• ทดสอบหาข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยเทคนิคเตรียมตัวอย่าง LM และ SEM/EDS

• เทคนิคเตรียมตัวอย่างงาน/จุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM)
• ทดสอบหาแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิค PLM และ SEM/EDS
• ทดสอบหาข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยเทคนิคเตรียมตัวอย่าง LM และ SEM/EDS
• บรรยายเทคนิคเตรียมตัวอย่างงาน

อ่านหนังสือ ฟังเพลง

ความเป็นกันเองของเพื่อนร่วมงาน

ชมณัฏฐ์ชา บุญมี

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

ดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทดสอบการย่อยสลายยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

•การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ
•การทดสอบการเร่งการเสื่อมสภาพ โดยเครื่อง QUV Accelerated Weathering Tester

อ่านหนังสือ สอนพิเศษ

เป็นองค์กรที่อบอุ่น เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือในการทำงานเป็นอย่างดี

Scroll Up