ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 10 (MSAT-10)  ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  

การประชุมนานาชาติครั้งนี้เป็นเวทีทางวิชาการด้านเทคโนโลยีวัสดุในการนำเสนอและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุทั้งจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ กว่า 30 คน มีผลงานนำเสนอกว่า 200 ผลงาน เอ็มเทค สวทช. ยังได้ร่วมมือกับสมาคมวิจัยวัสดุ (MRS Thailand) จัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมสามัญประจำปี 2561 และการเสวนาพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมฯ และร่วมกับสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จัดการสัมมนาพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมสิ่งทอสำหรับการประยุกต์ด้านสุขภาพในอนาคต” พร้อมทั้งนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยของเอ็มเทคและหน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

สำหรับการบรรยาย Plenary Session มีหัวข้อดังนี้ (1) 3D Printing Materials Sciences โดย Dr. Yinmin (Morris) Wang จาก Lawrence Livermore National Laboratory, USA, (2) State-of-The-Art Titanium Alloys by Powder Metallurgy Process โดย Prof. Katsuyoshi KONDOH จาก Osaka University, Japan, (3) Ceramics Manufacturing by Spark Plasma Sintering โดย Prof. Takashi Goto จาก Tohoku University, Japan and Wuhan University of Technology, China และ (4) Next Generation Rechargeable Batteries โดย Prof. Takeshi Abe จาก Kyoto University, Japan

เอ็มเทค สวทช. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีวัสดุที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น “เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ” ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตในอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันได้นำไปใช้จริงแล้วในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนปลูกฝังทางการแพทย์ เป็นต้น และ “นวัตกรรมแบตเตอรี่สมัยใหม่”ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอันเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการสัมมนาที่จะทำให้เห็นภาพรวมของเทคโนโลยีวัสดุของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ภายในงาน MSAT-10 มีการประกวดรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster Award) ในสาขาต่างๆ ได้แก่

Biomedical Materials and Devices
– Preparation of Semi-interpenetrating Polymer Network Hydrogels from Silk Sericin for Wound Healing Treatment (BIO-P-06)
Supattra Klayya, Mae Fah Luang University, Thailand

Ceramics
– Reducing Water Absorption of Fiber-Cement Composites for  Exterior Applications by Crystal Modification Method (CER-P-12)
Parinya Chakartnarodom, Kasetsart University, Thailand

Materials for Energy
– The Interconnected Open-channel Highly Porous Carbon Material Derived from Pineapple Leaf Fibers as a Sustainable Electrode Material for Electrochemical Energy Storage Devices (ENR-P-09)
Saran Kingsakklang, Kasetsart University, Thailand

Materials Technology for Environment
– Effect of Basalt Addition and Curing Condition on the Strength Development of Geopolymer  (ENV-P-15)
Pimpun Henpraserttae, National Metal and Materials Technology Center (MTEC), Thailand
– The Influences of Chemical Treatment on Recycled Rejected Fiber Cement Used as Fillers in the Fiber Cement Products  (ENV-P-17)
Peerapat Pahusuwanno, Kasetsart University, Thailand

Metal, Alloys and Intermetallic Compounds
– The Corrosion Resistance of CoCrFeNi High Entropy Alloys in Chloride Solution (MET-P-01)
Piyanut Muangtong, University of Sheffield, United Kingdom
– Effect of Ethanol on Hydrophilicity of the Anodized Films Performed by Two-Step Anodization at Low Current Density  (MET-P-07)
Phanawan Whangdee, Rajamangala University of Technology Isan, Thailand

Polymers
– Facile Preparation of Cellulose II Nanofibers Using NaOH/Urea-assisted Pretreatment (POL-P-10)
Kraiwit Pakutsah, Chulalongkorn University, Thailand
– Effect of Calcium Ion Concentration on Rheological Properties and Large Amplitude Oscillatory Shear Behavior of Mixed Gels of Low Acyl Gellan Gum, Konjac Glucomanan and Xanthan Gum (POL-P-14)
Thidarat Makmoon, National Metal and Materials Technology Center (MTEC), Thailand

Scroll Up