วันที่ 9 – 10 มกราคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในชื่องานปีนี้ว่า “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์” เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แต่เยาว์วัย โดยมีน้องๆ กว่า 4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมและรับความรู้คู่ความสนุกสนาน ผ่านฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมายกว่า 20 ฐาน โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและหน่วยงานสนับสนุน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ฐาน “คัดแยกขยะ ลดภาระสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เด็กตระหนักถึงปริมาณขยะแล้วรู้รักสิ่งแวดล้อม  โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง เช่น ช่วยลดปริมาณขยะลง ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการกำจัดขยะ และช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร เป็นต้น กิจกรรมจะสร้างนิสัยการคิดก่อนทิ้งและควรทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง สร้างความสนุกสนาน และให้ความรู้สร้างความเข้าใจโดยวิทยากรจากฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี และทีมงาน 

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และเน้นกลุ่มเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษาตอนปลาย ในปีนี้มีฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ ภายในงานกว่า 20 ฐาน  สำหรับเด็กอนุบาล 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานธัญพืชอะตอมสำหรับนก, ฐานโรงงานระบบย่อยอาหาร, ฐานรถพลังงานลม, ฐาน “แมง” หรือ “แมลง” และฐานใบไม้จอมเขมือบ และฐานกิจกรรมสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา กว่า 13 ฐานกิจกรรม อาทิ ฐานไม้ดอกไม้ประดับในบ้าน, ฐานบูมเมอแรง, ฐาน EV Racing, ฐาน Bioeconomic Decryption,ฐานพลาสติกแปลงร่าง, ฐานรวมพลังปราบจราจล หุ่นยนต์บุกเมือง เป็นต้น

 
Scroll Up