รศ.ดร. ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช. คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และคุณพจนันท์ กองมาก ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนานำเสนอผลการศึกษา “การประยุกต์ตัวชี้วัดความยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักการสากลของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์” ซึ่งเป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่าง 3 หน่วยงานดังกล่าว ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแร…มเซ็นจูรี่พาร์ค ภายในงานสัมมนาคณะวิจัยของ สวทช. ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และทีมงานสนับสนุนจาก สวทช. ได้นำเสนอผลการศึกษาการประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย ใน 4 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ ตามกรอบการประเมินความยั่งยืน Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA) ซึ่งพัฒนาโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งระดับประเทศ และระดับองค์กรด้วย และในงานเดียวกันนี้ ได้มีงานเสวนา ในหัวข้อ “ทิศทางในการผลักดันห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ให้มีความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากประธานร่วม ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ผลักดันสำคัญของโครงการร่วมวิจัยนี้ และ คุณ พลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการ IKI Sustainable Consumption and Production ประจำ WWF – ประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ภาคการศึกษา กว่า 50 คน เข้าร่วมงานครั้งนี้

Scroll Up