30 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการTokyo Big Sight กรุงโตเกียว

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค, สวทช. ให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับสถาบันวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019) ซึ่งเป็นงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีที่สำคัญงานหนึ่งของวงการนาโนเทคโนโลยีในระดับโลก อันเป็นประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน นำไปสู่การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

การจัดนิทรรศการ nano tech 2019 ปีนี้ ภายใต้แนวคิด “NANOVATION for Smart Society นวัตกรรมเพื่อสังคมยุคใหม่ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย งานจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการTokyo Big Sight กรุงโตเกียว เอ็มเทคได้เข้าร่วมแสดงศักยภาพผลงานวิจัย อาทิ BiOiCON: Novel Fluorescent Dyes ผลงานความร่วมมือของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง เอ็มเทค ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ไบโอเทค โดย ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง และผลงาน Anti-hydration Technology for Magnesia-spinel Bricks ผลงานของ ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง เอ็มเทค ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและเป็นเวทีสร้างความร่วมมือ ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีในเวทีโลกเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ มีการเจรจาธุรกิจ ระหว่างหน่วยงานพันธมิตรและภาคเอกชนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีในการสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ สนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

Scroll Up