รางวัลและเกียรติยศ
ระดับ ประเทศ
ประเภท.หน่วยงาน

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล : การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศว.
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ : สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ต่อเนื่อง 4 ปี)
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ : กระทรวงแรงงาน
ชื่องาน : งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29
สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงแรงงานจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องทุกปีซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถานประกอบกิจการลูกจ้างนายจ้างและประชาชนทั่วไปที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วมงานรับฟังแลกเปลี่ยนวิทยาการและเปิดโลกทัศน์เข้าสู่มิติของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่29 ระหว่างวันที่2 – 4 กรกฎาคม2558 ภายใต้ชื่องาน“ปลูกจิตสำนึกร่วมใจป้องกันสร้างสรรค์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี”มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานและร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายของการลดการประสบอันตรายและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานลงให้มากที่สุด

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการให้มีการดำเนินการที่เป็นระบบสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้างนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลการประกวดสื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักแก่ทุกฝ่ายให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยจะมีการเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานในทุกกิจการต่อไป

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ (พอสังเขป)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศประจำปี2558 นับเป็นการได้รับรางวัลระดับประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4 จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานหลังจากที่ได้รณรงค์ให้พนักงานมีความตระหนักถึงอันตรายจากการทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุความสูญเสียและโรคจากการทำงานที่นับวันจะมีหลากหลายตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีรวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอยู่เสมอทำให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง
นอกจากรางวัลข้างต้นแล้ว สำนักความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน เห็นว่า เอ็มเทค มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆได้ (Best Practice) เอ็มเทคจึงได้รับเกียรติให้เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการเรื่อง “การสาธิตและแนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการ (Hazard Identification and Risk Assessment Program)” ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่29 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเอ็มเทคให้ความสำคัญและใส่ใจด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการผนวกการบริหารจัดการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาอันเป็นพันธกิจหลักขององค์กรได้อย่างสอดคล้อง นับเป็นจุดเริ่มต้นและตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐที่จะให้ความสำคัญและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554

งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศว.งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศว.

Scroll Up