รางวัล
ระดับนานาชาติ

ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง (early- and mid-career scientists)
ผลงานที่ได้รับรางวัล : Excellent track record of achievements and potential to advance science-based policy-making in ASEAN
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. นุวงศ์ ชลคุป ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ :  ASEAN Science and Technology Fellowship 2018/2019
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ : หน่วยงาน
1. USAID (United States Agency for International Development),
2. U.S. Mission to ASEAN,
3. ASEAN Secretariat
4. ASEAN Foundation
ผู้มอบ :  ASEAN Foundation
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ : ชื่องาน.17 Talented Scientists Selected for 2018/2019 ASEAN Science and Technology Fellowship
สถานที่ : กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
วันที่ :  พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2561

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ    
     รางวัล ASEAN Science and Technology Fellowship ได้มีการริเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 2014 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง USAID (United States Agency for International Development), U.S. Mission to ASEAN และ ASEAN Secretariat เพื่อค้นหานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปี ที่มีความสำเร็จด้านวิชาการและมีศักยภาพในการช่วยกำหนดนโยบายบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปี ค.ศ. 2018-2019 นี้ ได้มีความร่วมมือกับ ASEAN Foundation เพื่อคัดเลือก 17 นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากผู้สมัครกว่า 125 คน จาก 10 ประเทศสมาชิกในอาเซียน ภายใต้ 3 หัวข้อคือ climate change; sustainable energy; and science, technology, and innovation policy โดยนักวิทยาศาสตร์ทั้ง 17 ท่านนี้ หรือที่เรียกว่า 2018/2019 ASEAN Science and Technology Fellows จะได้มีโอกาสทำงานกับกระทรวงต่างๆ ในประเทศของ Fellow ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้กรอบ ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (2016-2025) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเรียนรู้การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศ

รายละเอียดผลงาน
     Dr. Chollacoop is the head of Renewable Energy Laboratory at National Metal and Materials Technology Center under Thailand’s National Science and Technology Development Agency. Dr. Chollacoop has over a decade of research experience in sustainable mobility with a focus on renewable energy and energy efficiency in the land transport sector. His work on biodiesel upgrading technology has been adopted in Thailand’s Alternative Energy Development Plan (2015 – 2036). Recently, he is a founding member of Thailand’s Electric Vehicle Association.


ที่มา : www.aseanfoundation.org/news/17-talented-scientists-selected-for-2018-2019-asean-science-and-technology-fellowship  

Scroll Up