ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 10-14 เมษายน 2562 งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 ติดต่อกัน ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศ มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 60,000 คน และในครั้งนี้ประเทศไทยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจำนวน 102 ผลงาน

ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ได้รับรางวัล Special Prize จาก China Delegation, รางวัล 1 เหรียญเงิน และ รางวัล 1 เหรียญทองแดง มีรายละเอียดดังนี้

  • รางวัล Special Prize จาก China Delegation และ รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) ในสาขา Protection of environment-energy จากผลงาน “ ULA-Asphalt Latex: Ultra Low Ammonia Natural Rubber Latex for Mixing with Asphalt Cement in Road Construction”
  • รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal) ในสาขา Agriculture-Horticulture-Gardening จากผลงาน “BeThEPS: New Alternative Preservative for Extending Shelf Life of Fresh Natural Rubber Latex for Rubber Sheet Production”

ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง
นายสุริยกมล มณฑา, นางฉวีวรรณ คงแก้ว, นางสาวปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, นายภิพัฒชา รักดี, นางสาวนันทินา มูลประสิทธิ์ และ นายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์

ULA-Asphalt Latex

ULA-Asphalt Latex: Ultra Low Ammonia Natural Rubber Latex for Mixing with Asphalt Cement in Road Construction
     กระบวนการผลิต Para Asphalt Cement (Para AC) มักประสบกับปัญหาด้านเสถียรภาพต่อความร้อนของน้ำยางพาราข้นที่มีไม่เพียงพอสำหรับการผลิต Para AC และปัญหาด้านมลพิษจากไอระเหยของแอมโมเนีย (สารกันบูด) ซึ่งมีกลิ่นฉุนรุนแรง น้ำยาง ULA-Asphalt จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนน้ำยางพาราข้นทางการค้า โดยน้ำยาง ULA-Asphalt มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีปริมาณแอมโมเนียต่ำมาก (0.10-0.15%) มีเสถียรภาพทางกลสูง มีเสถียรภาพต่อความร้อนสูง สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีภายใน 1-2 วันหลังจากวันผลิต และมีอายุการใช้งานนานกว่า 6 เดือน โดยผลิตภัณฑ์ Para AC ที่ทำจากน้ำยาง ULA-Asphalt มีคุณสมบัติต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2731-2559 นับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 มีถนนในประเทศไทยมากกว่า 1,000 สาย (ระยะทางรวมยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร) ที่ใช้น้ำยาง ULA-Asphalt และยังมีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
     The current Para Asphalt Cement (Para AC) production often suffers from ammonia vapors (preservative for natural rubber latex) with a pungent odor and clogging of NR latex in pipelines. To resolve the problems of currently use of traditional NR latex in Para AC plants, the ULA-Asphalt latex used for mixing with asphalt cement has been developed. Special features of ULA-Asphalt latex include a very low ammonia concentration (0.10-0.15%), high mechanical stability, good thermal stability, long shelf life (more than 6 months) and immediate use within 1-2 days after the production date. The ULA-Asphalt latex helps reduce pollution from ammonia vapors, complaints from surrounding communities, clogging in pipelines in Para AC plants. It does not require either ammonia gas trapping equipment installation or additional wastewater treatment ponds construction. High quality ULA-Para AC products comply with the standard of Thai industrial products (TIS 2731-2559). There are more than 1,000 roads (over 2,000 km) in Thailand using ULA-Asphalt latex since December 2017.

BeThEPS

BeThEPS: New Alternative Preservative for Extending Shelf Life of Fresh Natural Rubber Latex for Rubber Sheet Production
     การเสียสภาพของน้ำยางสดก่อนนำไปผลิตเป็นยางแผ่น เป็นปัญหาที่พบมากในพื้นที่กรีดยางที่อยู่ห่างไกล มีความลำบากในการเดินทาง ทำให้ต้องใช้เวลานานในการขนส่งน้ำยางสดไปยังจุดผลิตยางแผ่น หรือ มีน้ำยางสดในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถผลิตเป็นยางแผ่นได้ทันเวลา เกษตรกรมักแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้แอมโมเนียหรือโซเดียมซัลไฟต์ (ยากันกรอก) เพื่อช่วยยืดอายุน้ำยางสดก่อนนำไปผลิตยางแผ่น แต่แอมโมเนียระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน เป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ส่วนยากันกรอกจะทำให้เกิดฟองในแผ่นยาง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของยางแผ่น ทำให้ยางแผ่นมีราคาถูกลง สารบีเทพ (BeThEPS) ถูกนำมาใช้ในการยืดอายุน้ำยางสดทดแทนการใช้แอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์ ซึ่งสามารถช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน ลดความถี่ในการขนส่งน้ำยางสดไปยังจุดแปรรูปยางแผ่น (ปกติต้องขนส่งทุกวัน) ประหยัดเวลาและค่าน้ำมันของเกษตร เพิ่มปริมาณยางแผ่นรมควันคุณภาพดี ลดปริมาณยางตกเกรด สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและผู้แปรรูปยางแผ่น ปัจจุบันมีการใช้สารบีเทพ (BeThEPS) เพื่อยืดอายุน้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
     If without any proper preservation, spontaneous coagulation and spoilage of fresh natural rubber latex usually occurs in 6-8 hours after tapping from the rubber trees. Preservatives are required to extend the shelf life of fresh latex. Ammonia and sodium sulfite are widely used as commercial preservatives. However, ammonia creates a toxic fume, endangering the workers’ health and causing environmental pollution. BeThEPS has been developed to extend the shelf life of fresh latex, thus replacing the use of ammonia and sodium sulfite. It can extend the shelf life of fresh latex by up to 1-3 days, reduce the transportation frequency of fresh latex to the processing factory, thereby saving time and fuel for rubber farmers. It can also increase the high graded rubber sheet, increase the income of rubber farmers and rubber sheet manufacturers and provide a better choice of the raw material for tires, automotive parts, conveyor belts, flooring rubber and rubber adhesives. BeThEPS is widely used across Thailand.

Scroll Up