ที่มาของโจทย์วิจัย

ปัจจุบันประเทศไทยใช้ไบโอดีเซลผสมในน้ำมันดีเซลในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 7 หรือ 4.2 ล้านลิตร/วัน แต่กำลังการผลิตรวมทั้งประเทศสูงกว่า 6 ล้านลิตร/วัน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ยอมรับการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล

เป้าหมาย

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ได้กำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลที่ 14 ล้านลิตร/วัน ภายในปี พ.ศ. 2579 โดยจะเริ่มให้มีการใชน้ำมันดีเซลที่ผสมไบโอดีเซลที่ร้อยละ 10 (หรือ B10) ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เอ็มเทคจึงเริ่มโครงการความร่วมมือในการปรับปรุงคุณภาพไบโอดีเซลในปี พ.ศ. 2552

ทีมวิจัยทำอย่างไร

เอ็มเทค ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยวาเซดะดำเนินโครงการ “นวัตกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารและการใช้งานในยานยนต์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโปรแกรม Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) ของ Japan Science and Technology Agency (JST) และ Japan International Cooperation Agency (JICA) จำนวน 440 ล้านบาท ระหว่างปีพ.ศ. 2553-2559 โดยพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล เรียกว่า H-FAME (partially Hydrogenated Fatty Acid Methyl Ester) และทดสอบการใช้งานกับรถกระบะคอมมอนเรล

ผลการทดสอบ

กลุ่มบริษัท อีซูซุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือในการทดสอบเชื้อเพลิง B10 ด้วยไบโอดีเซล (H-FAME) จากน้ำมันสบูด่ำ และ B20 ด้วยไบโอดีเซล (H-FAME) จากน้ำมันปาล์ม กับรถกระบะคอมมอนเรลเป็นระยะทาง 50,000 กิโลเมตร และไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

สถานภาพปัจจุบันและอนาคต

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้บรรจุ H-FAME ไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ. 2558-2579 เพื่อเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลให้สูงกว่า ร้อยละ 7 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อขยายผลการผลิต H-FAME ในระดับสาธิต และทดสอบกับรถยนต์เพิ่มเติมในวงกว้างในช่วงปี
พ.ศ. 2559-2561

ติดต่อ

นุวงศ์ ชลคุป (หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน)
โทร : 0 2564 6500 Ext. 4700
อีเมล : nuwongc@mtec.or.th

Scroll Up