ยกระดับคุณภาพไบโอดีเซลด้วย H-FAME Technology
Upgrading Biodiesel with H-FAME Technology

เอ็มเทคร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยนำเทคโนโลยี H-FAME ซึ่งต่อยอดจากโครงการร่วมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น (JST-JICA SATREPS) ที่สามารถผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงมาขยายผลเพื่อสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทำให้เทคโนโลยีทางเลือก H-FAME ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 เพื่อช่วยสนับสนุนการใช้น้ำมัน B10 และ B20 ในอนาคต

ทีมวิจัยทำอย่างไร
> ทีมวิจัยร่วมกับโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ที่ได้รับคัดเลือก 2 โรง ทำการขยายกำลังการผลิต H-FAME เพื่อสาธิตเทคโนโลยี H-FAME เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ เพื่อผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงออกมาใช้งานได้จริง
> ทีมวิจัยทำการตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงให้ผ่านตามเกณฑ์สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น (Japan Automobile Manufacturers Association: JAMA) และนำไปผสมเป็น B10 เพื่อทดสอบวิ่งจริงกับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 8 คันเป็นระยะทางกว่า 100,000 กิโลเมตรต่อคัน ตลอดจนการใช้งานจริงในรถยนต์จากส่วนราชการกว่า 80 คัน

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> สนับสนุนให้มีการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และเป็นการใช้น้ำมันปาล์มซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ

> มีการทดสอบใช้จริงกับรถยนต์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์และประชาชนทั่วไปในการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล B10

สถานภาพผลงานวิจัย
อยู่ระหว่างขยายผลเทคโนโลยีในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบใช้จริงกับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร. นุวงศ์ ชุลคุป
ดร. มานิดา ทองรุณ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาววนิตา ปาวสกุล
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4304
Email : wanitap@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up