สารบีเทพ (BeThEPS) สารรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อแปรรูปยางแผ่น
Be Thai Economic Preservative for Rubber Sheet

การเสียสภาพของน้ำยางสดก่อนนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นเป็นปัญหาที่พบมากในพื้นที่กรีดยางที่อยู่ห่างไกลเดินทางลำบาก ทำให้ต้องใช้เวลานานในการขนส่งน้ำยางสดไปยังจุดแปรรูปยางแผ่น และหากมีน้ำยางสดในแต่ละวันในปริมาณมาก จะทำให้ไม่สามารถแปรรูปเป็นยางแผ่นได้ทันเวลา    

แนวคิดหลัก
น้ำยางสดที่กรีดจากต้นยางพาราจะคงสภาพเป็นน้ำยางอยู่ได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแบคทีเรีย ทำให้บูดเน่าและมีกลิ่นเหม็น ก่อนนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่น เกษตรกรมักแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้แอมโมเนียหรือโซเดียมซัลไฟต์เพื่อช่วยยืดอายุน้ำยางสด แต่แอมโมเนียระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน เป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ส่วนโซเดียมซัลไฟต์ทำให้เกิดฟองในแผ่นยาง ทำให้ยางแผ่นมีคุณภาพต่ำลงและราคาถูก สารบีเทพ (BeThEPS) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ยืดอายุน้ำยางสดทดแทนการใช้แอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> ปริมาณการใช้น้อย 2-4 กรัม ต่อน้ำยางสด 1 กิโลกรัม และผสมเข้ากับน้ำยางสดได้ง่ายเนื่องจากเป็นของเหลว
> ยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน
> แผ่นยางจับตัวรีดง่าย ขึ้นลายดอกได้ชัดเจน
> เพิ่มปริมาณยางแผ่นรมควันคุณภาพดี ลดปริมาณยางตกเกรด นำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยางล้อ ชิ้นส่วนยานยนต์ สายพานลำเลียง พื้นรองเท้ายางปูพื้น และกาวยาง
> ประหยัดค่าเชื้อเพลิงในการขนส่งน้ำยางสด เพราะลดความถี่ในการขนส่งน้ำยางสดได้

 

สถานภาพงานวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 4 ราย
1. บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร์ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน พารา เอ็นจิเนียริ่ง
3. พาณิชยกิจ อินเทลลิเจ้น รับเบอร์ อินโนเวชั่น
4. บริษัท อิคคิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ทีมวิจัยและพัฒนา
ฉวีวรรณ คงแก้ว
สุริยกมล มณฑา
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล
นันทินา มูลประสิทธิ์
ภูริพงศ์ วรรณวิไล
ธงศักดิ์ แก้วประกอบ
ภิพัฒชา รักดี, ทิพย์จักร ณ ลำปาง
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ฉวีวรรณ คงแก้ว
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4503
Email : chaveer@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up