เตียงตื่นตัว เตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ
JOEY – The active bed

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือการที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าจำนวนประชากรวัยทำงานจึงเกิดคำถามสำคัญว่าเราจะดูผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพที่ดีให้นานที่สุดได้อย่างไร และมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้บ้าง

แนวคิดหลัก
ออกแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจากมุมมองของผู้ใช้ในด้านต่างๆหรือเรียกว่า “Human-centric design” โดยคำนึงถึง ความต้องการขั้นพื้นฐานคือ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการนอนติดเตียงด้วยการกระตุ้นให้ผู้ใช้ลุกนั่งและยืนได้ด้วยตัวเอง ลดภาระการดูแล ใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีความเหมาะสมด้านการยศาสตร์ ราคาไม่สูงมาก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้สูงอายุได้ในวงกว้าง

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> ช่วยกระตุ้นการลุกนั่ง-ยืน-เดินของผู้สูงอายุ
> มีกลไกหลักสำหรับการปรับเปลี่ยนจาก “ท่านอน” เป็น “ท่านั่ง” ในลักษณะ“พร้อมลุกยืน” กลไกนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
> มีสมองกลสำหรับวิเคราะห์ด้านสุขภาวะ ได้แก่ พฤติกรรมการนอน และการลุกจากเตียง อันจะนำไปสู่การป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพและการนอนติดเตียงของผู้สูงอายุ

 

สถานภาพงานวิจัย
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.สิทธา สุขกสิ
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์
ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล
ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
รัชนี ม้าทอง
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4313
Email : rutchanc@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up