เทคนิคเจลเพอร์มีเอชันโครมาโตกราฟี

น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยและค่าการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา การควบคุมการสังเคราะห์เพื่อให้ได้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ รวมทั้งการควบคุมความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์

เทคนิคเจลเพอร์มีเอชันโครมาโตกราฟี (Gel Permeation Chromatography, GPC) เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลและค่าการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์

อุตสาหกรรมที่ใช้งานเทคนิคนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสีและสารเคลือบ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตรGPC-Tetrahydrofuran (THF) system : GPC Waters e2695 separations module equipped with RI, Light Scattering and Viscometry detectors.GPC-Aqueous system : GPC Waters 600E controller equipped with RI and PDA detectors.

• วิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลและค่าการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์และโอลิโกเมอร์
• วิเคราะห์จำนวนหน่วยของโมโนเมอร์ที่ซ้ำกันในสายโซ่โมเลกุล
• ศึกษาการเกิดโพลิเมอไรเซชัน
• ศึกษาการเสื่อมสลายของโพลิเมอร์
• วิเคราะห์จำนวนโซ่กิ่งของโพลิเมอร์ (ให้บริการเฉพาะ GPC ระบบ tetrahydrofuran)

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

งานบริการลูกค้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108, 4109
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Contact for testing request and sample submission:
Customer Service Tel. 66 2564 6500 Ext. 4108, 4109
National Metal and Materials Technology Center
114 Thailand Science Park, Phaholyothin Rd. Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand

Scroll Up