ฐานข้อมูลออนไลน์

เก็บรวบรวมรายชื่อหนังสือวิชาการด้านวัสดุที่มี พร้อมสารบัญ เพื่อการค้นหาโดยละเอียด มีข้อมูลประมาณ 4,000 รายการ และรายชื่อวารสารที่บอกรับ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ประมาณ 1,500 รายชื่อ (จำนวน 12,000 เล่ม)

เก็บรวบรวมบทความที่น่าสนใจจากวารสารภาษาไทยที่มีการบอกรับ  โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการสืบค้น มีข้อมูลประมาณ 24,000 รายการ

เก็บรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบทางเทคนิคด้านวัสดุ สถานที่ติดต่อ ความชำนาญ ลักษณะการให้บริการ

เก็บรายชื่อมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ที่เปิดการสอนสาขาการศึกษาด้านวัสดุศาสตร์ / สาขาใกล้เคียง

เก็บข้อมูลโครงการวิจัย โดยมีทั้ง ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย ผู้ให้ทุน บทคัดย่อ รวมถึง สถานภาพงานวิจัย 

เก็บข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ โดยมี สาขาวิจัยและเชี่ยวชาญ รวมทั้ง ผลงานตีพิมพ์ และ Publication

ทั้งนี้ระบบจะแสดงผลการสืบค้นเฉพาะรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่อนุญาตให้ ศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น

3
ระบบสืบค้นหนังสือด้านวัสดุศาสตร์
4
วัสดุศาสตร์ ระบบสืบค้นบทความด้านวัสดุศาสตร์
6
ระบบสืบค้นหนังสือและวารสาร
9
วารสารเทคโนโลยีวัสดุ
5
พจนานุกรมวัสดุศาสตร์
1
ระบบสืบค้นหน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบทางเทคนิค
2
ระบบสืบค้นหลักสูตรสาขาวิชาด้านวัสดุศาสตร์ ที่เปิดสอนในประเทศไทย
7
ระบบสืบค้นโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม
8
ระบบสืบค้นผู้เชี่ยวชาญ
Scroll Up