เอ็มเทค ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง IOT Key Opportunity for Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ภายในงาน Intermach2017 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสัญญา คล่องในวัย, CEO, Infinity Sora Technology Co.,Ltd. และ คุณอนุชิต นาคกล่อม, ผู้จัดการด้านการตลาด, บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในหลักสูตรนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 43 ท่าน โดยเอ็มเทค และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดหวังว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการขยายผลทางด้านเทคโนโลยีIOT รวมทั้งกระตุ้นให้ภาควิชาการหันมาร่วมพัฒนางานวิจัยในสายงานดังกล่าวมากขึ้น

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 0 2564 6500 ext. 4675, 4677

รายละเอียดหลักสูตร

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาใช้งานจริงในอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย

จึงจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาความพร้อมและสร้างความตระหนักในการติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับประเทศไทย

 

หัวข้อ: IOT Key opportunity for Thailand 4.0
(ภายในงาน Intermach2017; https://www.intermachshow.com)

สถานที่
ห้องประชุม MR214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (คลิ๊กดูคำแนะนำในการเดินทาง)

วันที่จัดงาน
วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 9:00-12:00 น.

หลักการและเหตุผล

              IOT เป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมให้ไปสู่ยุค Digital อย่างเต็มรูปแบบ เมื่ออุตสาหกรรมก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ แนวนโยบายในการนำพาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 นั้นจะพบว่า IOT มีความสำคัญต่อระบบเป็นอย่างมาก Industry 4.0 นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมัน ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลก โดยนำสถาบันการศึกษา นโยบายรัฐ สถาบันวิจัย และอุตสาหกรรมมาร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ ในอันที่จะทำให้เทคโนโลยีการผลิตในประเทศสามารถทำได้อย่างอัตโนมัติและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยผ่าน cyber-physical system (CPS), Internet of Things (IOT) และ Cloud Computing เช่น ในการสร้าง Smart Factory ที่ติดตั้ง sensor ในส่วนต่าง ๆ ของโรงงานแล้วนำไปแสดงผลให้มนุษย์เข้าใจและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Real time system ช่วยตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและอัตโนมัติ โดยใช้แรงงานมนุษย์ให้น้อยที่สุด

               การสร้างสภาพแวดล้อม cyber-physical systems (CPS) ในอุตสาหกรรม คือนำข้อมูลทุกอย่างจาก sensor ไปไว้บน digital platform และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันด้วย IOT กลายเป็น Smart Factory ที่สามารถแสดงสถานะแบบเวลาจริงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Cloud ซึ่งจะทำให้เกิดการบริหารจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ การซ่อมบำรุง ทำให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า เพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียจากการผลิต

หัวข้อบรรยาย

  • Thailand 4.0 เป็นแนวนโยบายที่ปฏิบัติจริงได้หรือไม่
  • SME ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นส่วนผสมของเทคโนโลยียุค 2.0 และ 3.0 
  • ERP ไม่ใช่คำตอบในการผลักดัน SME ให้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 
  • แนวทางการประยุกต์ใช้ IOT เพื่อยกระดับ SME ให้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 
  • IOT SME ทำเองได้ ใช้ได้จริง

วิทยากร

คุณสัญญา คล่องในวัย
CEO of Infinity Sora Technology Co.,Ltd.

ค่าลงทะเบียน
พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 50 ท่าน เท่านั้น
การบรรยายในหัวข้อนี้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าฟังการบรรยาย
เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตรงกับที่คาดหวังไว้ โดยจะทำการแจ้งผลการคัดเลือก
ส่งไปยังอีเมลของท่านภายใน 15 พฤษภาคม 2560

การลงทะเบียน

IOT Key opportunity for Thailand 4.0

 

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration 
และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วทำการ submit ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและทำการเลือก Next หลังจากนั้นจะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน   

หมายเหตุ

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าฟังบรรยาย และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังการบรรยาย แล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง
email: ponlathw@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 500 บาท

กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์  0 2564 6500 ต่อ 4677 โทรสาร 0 2564 6369 E-mail : ponlathw@mtec.or.th 

Scroll Up