หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม

 

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560
ห้อง M-120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

แผนที่

หลักการและเหตุผล

การขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นมีด้วยกันหลายวิธี เช่น เทคโนโลยีการฉีด (Injection) การเป่า (Blow Mold) การรีด (Extrusion) เป็นต้น เทคโนโลยีการขึ้นรูปโดยการฉีด (Injection Technology) ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่มีความได้เปรียบเทคโนโลยีอื่นๆ ในด้านของการควบคุมเวลาในการผลิต โดยสามารถปรับเพิ่ม – ลดอัตราการฉีด และ /หรือ ความดันในการขึ้นรูปได้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ทำได้อย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็สามารถทำการขึ้นรูปโดยวิธีการนี้ได้เช่นกัน

รูปที่ 1 แสดงแผนผังการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นสามารถแสดงได้ดังภาพในรูปที่ 1 ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่แสดงให้เห็นภาพชัดเจนว่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ ได้โดยสามารถจำแนกเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้
1. การเลือกและพัฒนาวัตถุดิบ
2. การออกแบบและวิเคราะห์
3. การทำต้นแบบ
4. การผลิต (เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป)
5. การทดสอบและวัดผล
จากขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกดังกล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 เรื่องเพื่อทำการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อไป

วัตถุประสงค์
ทำให้ทราบถึงหลักการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยการฉีดขึ้นรูป
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้


หัวข้อการบรรยาย
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก (Fundamental of Plastic Materials)
2. ข้อกำหนดของวัสดุและมาตรฐานวิธีการทดสอบ (Materials Classification and Its Standard Test Method) ทางด้านคุณสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (Physical Properties) คุณสมบัติทางความร้อน (Thermal Properties) และคุณสมบัติการไหล (Flow Properties) และความสัมพันธ์กับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
3. กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection Molding Process: Setup and Guideline)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและชิ้นส่วน

วิทยากร

ดร. วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์
นักวิจัยอาวุโส และหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก หน่วยวิจัยโพลิเมอร์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้ช่วยวิทยากร
นายสัญญา แก้วเกตุ  ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
นางสาวณัชชา ประกายมรมาศ  ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
นางสาวจารีนุช โรจน์เสถียร  ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
นายดำรงค์ ถนอมจิตร  วิศวกร ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก

กำหนดการ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 10:15 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก
10:15 – 10:30 น. รับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. ข้อกำหนดของวัสดุและมาตรฐานวิธีการทดสอบ
14:15 – 14:30 น. รับประทานอาหารว่าง
14:30 – 16:30 น. กรณีศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
09:00 – 10:15 น. Injection Molding Process (ปฏิบัติ)
10:15 – 10:30 น. รับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 น. Injection Molding Process: Setup and Guideline (ปฏิบัติ)
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (ปฏิบัติ)
14:15 – 14:30 น. รับประทานอาหารว่าง
14:30 – 16:30 น. กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (ปฏิบัติ)

อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
(หากชำระเงินภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ลดทันที 500 บาท เหลือราคา 5,500 บาท!)
**รับสมัครจำนวน 25 ท่าน เท่านั้น**

หมายเหตุ

• อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%
• ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

การชำระค่าลงทะเบียน

• เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
• โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล boonrkk@mtec.or.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ นายพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675 หรือ 4677
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up