ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ
“เทคนิคและการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ค่าการนำความร้อนของวัสดุ”

 

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่

“บรรยายภาษาอังกฤษและไม่มีค่าใช้จ่าย”

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ และเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดเวลา
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 10.45 น. การบรรยายในหัวข้อ The Theory of Thermal Conductivity

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.15 น. การบรรยายในหัวข้อ Thermal Conductivity Analysis Techniques and its Applications

12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น. ภาคปฏิบัติการ: การใช้งานเครื่องวิเคราะห์ค่าการนำความร้อน การเตรียมตัวอย่าง และการใช้งานโปรแกรม

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00 น. การซักถามปัญหา

วิทยากร: Mr. Gary Chu , Specialist Thermal Conductivity Hot Disk, Taiwan

การลงทะเบียน (รับเพียง 35 ท่านเท่านั้น!)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร. 025646500 ต่อ 4675
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up