Wmfa Logo2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การวิเคราะห์ความเสียหายงานโลหะ (ครั้งที่5)
(5th Workshop on Metallurgical Failure Analysis)

วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2561
สถานที่ ห้องเจด บอลรูม โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี  (คลิ๊กดูแผนที่)

*คลิ๊กที่นี่เพื่อ Download โบชัวร์รายละเอียดการอบรมเพื่อใช้แนบประกอบการขออนุมัติจากหน่วยงานของท่าน*

จัดโดย

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Aw Mtec
NSTDA
   หลักการและเหตุผล
          ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรและโครงสร้าง เป็นปัญหาที่มักพบได้เสมอในชีวิตประจำวันของเรา แม้ว่าในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์ช่วยในการออกแบบ และมีการใช้เทคนิคในการซ่อมบำรุงที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรมากขึ้นก็ตาม แต่สภาวะการทำงานจริงของชิ้นส่วนมักไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ทำให้มีโอกาสที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างหรืออุปกรณ์จะรับภาระกรรมเกินขีดจำกัด ซึ่งนำไปสู่การแตกหักเสียหายหรือเสื่อมสภาพในที่สุด ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความสามารถในการวิเคราะห์การเสียหายของวัสดุได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั้น ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดอย่างหนึ่งในวิชาชีพวิศวกรรม เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ จะเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังจะเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและวิศวกรรมให้สูงขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและลดการเสียหายของชิ้นส่วนในอนาคต สาเหตุของการเกิดความเสียหายมีหลายประเด็น และการวิเคราะห์ทดสอบนั้นมีเทคนิคและขั้นตอนที่หลากหลาย
         ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงได้เน้นให้ผู้ร่วมอบรมได้พัฒนาทักษะและความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุอย่างเป็นระบบและสามารถนำประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ดูแลรับผิดชอบได้โดยตรง ทั้งนี้มีการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งจากสถาบันวิจัยและภาคเอกชน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังมีโอกาสได้ประเมินความรู้ของตนเอง และได้รับประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบความรู้
 
  วัตถุประสงค์
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
1. เข้าใจสาเหตุที่นำไปสู่การเสียหายของวัสดุและความสำคัญของการวิเคราะห์ฯ
2. ทราบแนวทางในการวิเคราะห์ความเสียหายตามหลักปฏิบัติที่สากล
3. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่สำคัญของการเสียหายของชิ้นส่วนทางวิศวกรรม
4. ได้เรียนรู้หลักการเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นและผู้ควบคุมการวิเคราะห์ความเสียหาย
5. ได้รับความรู้ที่จำเป็นในการดูแลหรือดำเนินการที่นำไปสู่การใช้งานชิ้นส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ
6. สามารถสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่ความเสียหายมีความซับซ้อน
7. สามารถพัฒนาวิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ ในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสียหายอย่างเป็นระบบ
8. สามารถถ่ายทอดรู้ที่ได้ให้กับพนักงานภายในโรงงาน ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลา
9. ได้รับความรู้ด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกในการหลีกเลี่ยงความเสียหายของชิ้นส่วนทางวิศวกรรม
10. ได้ลงมือปฏิบัติในการวิเคราะห์ความเสียหายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรหรืองาน
11. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างเครือข่ายนักวิเคราะห์ความเสียหายเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกันในอนาคต
  รูปแบบกิจกรรม
– อบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
– มีการสาธิตภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ
– มีการนำเสนอความรู้ภาคปฏิบัติเป็นรายกลุ่ม
– มีการทดสอบและประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรม
– มีการมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
 
  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
– ช่างหรือวิศวกรที่มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมวัสดุ เครื่องกล อุตสาหการ โลหการ ที่หรือสาขาที่ใกล้เคียง
– ช่างหรือวิศวกรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
– ผู้ที่สนใจทั่วไป
 
  ผู้มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
– ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่ระดับคะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 
– มีเวลาเข้าการอบรมสะสมไม้น้อยกว่าร้อยละ 80
 
  วิทยากร
1. ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์; Dr.–Ing. (Materials Engineering)
2. ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์; Ph.D. (Materials Science and Engineering)
3. ดร.ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน; Ph.D. (Chemical Science and Engineering)
4. ดร.อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ Ph.D. (Metallurgical Engineering)
5. ดร.ปิติชน กล่อมจิต; Ph.D. (Materials Science and Engineering)
6. อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว; M. Eng (Metallurgical Engineering)
7. อ.สยาม แก้วคำไสย์; M. Eng (Metallurgical Engineering)
8. อ.นิรุช บุญชู M. Eng (Metallurgical Engineering)
9. อ.ปิยะ คำสุข M. Sc. (Industrial Chemistry)
10. อ.ศิริวรรณ อ่วมปาน B. Eng (Metallurgical Engineering)
11. อ.ศิขริน ศรโชติ B. Eng (Electrical Engineering)
12. อ.วิษณุพงษ์ คนแรง B. Eng (Materials Engineering and Production Technology)
 
Instruc All WMFA5
  กำหนดการ
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561
บทปริทัศน์และกระบวนการทางโลหะวิทยาและจุดบกพร่อง
08:00 น. – 08:30 น.    ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบก่อนเรียน
08:30 น. – 09:15 น.    พิธีเปิดการสัมมนา
                                (แจ้งกำหนดการ แนะนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา)
                                (ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์)
09:15 น. – 10:15 น.    การวิเคราะห์ความเสียหายและการป้องกัน
                                (Failure analysis and prevention)
                                – วัสดุเสียหายได้อย่างไร (Why material failure?)
                                – การป้องกันความเสียหาย (Failure prevention)
                                โดย ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์
10:15 น. – 10:30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน
10:30 น. – 12:00 น.   โลหะวิทยาเบื้องต้นและสมบัติของวัสดุ
                                – โครงสร้างของโลหะ (Structure of metals)
                                – การขึ้นรูปทางกล (Mechanical working)
                                – ธาตุผสมและโครงสร้างจุลภาคของโลหะ
                                  (Alloying of metals and microstructures)
                                – ความแข็งแรง ความแกร่ง และความแข็ง
                                  (Strength, toughness, and hardness)
                                โดย ดร.ปิติชน กล่อมจิต
12:00 น. – 13:00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 14:30 น.    กระบวนการผลิตทางโลหะวิทยาและจุดบกพร่อง
                                – จุดบกพร่องจากการหล่อ (Casting defects)
                                – จุดบกพร่องจากการแปรรูป (Processing defects)
                                – จุดบกพร่องจากกระบวนการทางความร้อน (Heat treating defects)
                                – จุดบกพร่องจากการเชื่อม (Welding defects)
                                โดย ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์
14:30 น. – 14:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน
14:45 น. – 16:00 น.    การเสียหายของชิ้นส่วนโลหะเนื่องจากการเชื่อม
                                (Failure of materials in welding)
                                โดย ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์
16:00 น. – 17:30 น.    ภาคปฏิบัติ : การจำแนกชนิดของจุดบกพร่อง
                                สถานีที่ 1. จุดบกพร่องจากการหล่อ
                                สถานีที่ 2. จุดบกพร่องจากการแปรรูป
                                สถานีที่ 3. จุดบกพร่องจากการอบชุบ
                                สถานีที่ 4. จุดบกพร่องจากการเชื่อม
                                สถานีที่ 5. จุดบกพร่องจากการเคลือบผิว
17:30 น. – 18:00 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น. – 21:00 น.    รับประทานอาหารค่ำและทำกิจกรรมร่วมกัน
 
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561
การวิเคราะห์ความเสียหายและการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก
08:45 น. – 10:30 น.   การวิเคราะห์ความเสียหาย
                               -ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure analysis procedure)
                               -เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสียหาย
                                (Tools and techniques in failure analysis)
                               โดย อ.นิรุช บุญชู
10:30 น. – 10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:45 น. – 12:00 น.   การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก (Fractography)
                               – ขั้นตอนและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก
                                 (Step and tools in fractography)
                               – ลักษณะทางมหภาคและจุลภาคบนผิวหน้าแตกหัก
                                 (Macro- and microscopic features of the fracture surface)
                               – รูปแบบและกลไกการแตกหัก (Fracture mode and mechanism)
                               โดย อ.สยาม แก้วคำไสย์
12:00 น. – 13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 14.15 น.   การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก (ต่อ)
                               -การแตกหักจากการล้า (Fatigue fracture)
                               -กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสียหายจากการแตกหักแบบล้า
                               โดย อ.สยาม แก้วคำไสย์
14:15 น. – 14:30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน
14:30 น. – 17:00 น.   ภาคปฏิบัติ: การเก็บข้อมูล การรักษาตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
                               และการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยวิทยากรจะจัดทำ
                               สถานีและให้วิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักกลุ่มละ 20 นาที/ตัวอย่าง
                               สถานีที่ 1. ผิวหน้าแตกหักของเพลาที่มีจุดเริ่มหลายจุด
                                             (Multiple crack origin)
                               สถานีที่ 2. ผิวหน้าแตกหักของเพลาจากการรับแรงแบบ
                                             unidirectional bending
                               สถานีที่ 3. ผิวหน้าแตกหักของเพลาจากการรับแรงแบบ reversed bending
                               สถานีที่ 4. ผิวหน้าแตกหักแบบ corrosion fatigue
                               สถานีที่ 5. ผิวหน้าแตกหักแบบเหนียว/เปราะ
17.00 น. – 17:30 น.   สรุปภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก
                               โดย อ.วิษณุพงษ์ คนแรง และ อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว
17:30 น. – 18:00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น.                   รับประทานอาหารค่ำ
 
วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561
การเสียหายจากการกัดกร่อนและการป้องกัน (Corrosion failure and prevention)
08:45 น. – 10:15 น.   รูปแบบการกัดกร่อน
                               – การกัดกร่อนแบบทั่วผิวหน้า (Uniform corrosion)
                               – การกัดกร่อนแบบกัลวานิก (Galvanic corrosion)
                               – การกัดกร่อนแบบใต้รอยซ้อน (Crevice corrosion)
                               – การกัดกร่อนแบบรูเข็ม (Pitting corrosion)
                               โดย ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์
10:15 น. – 10:30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน
10:30 น. – 12:00 น.   รูปแบบการกัดกร่อน (ต่อ)
                               – การสึกกร่อน-กัดกร่อน (Erosion-corrosion)
                               – การแตกร้าวเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน
                                 (Stress corrosion cracking)
                               – การแตกร้าวเนื่องจากความล้าร่วมกับการกัดกร่อน
                                 (Corrosion fatigue cracking)
                               – การแตกร้าวจากการเหนี่ยวนำของไฮโดรเจน
                                 (Hydrogen induced cracking)
                               โดย ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์
12:00 น. – 13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 14:15 น.   กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนที่เกิดการกัดกร่อน                     
                               โดย ดร.อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์
14:15 น. – 14:30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน
14:30 น. – 17:00 น.   ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนจากการกัดกร่อน
                               แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มทำการศึกษารูปแบบการกัดกร่อน
                               กับชิ้นส่วนที่กำหนดให้
                               สถานีที่ 1. การทดลอง galvanic corrosion
                                             และศึกษาชิ้นส่วนส่วนที่เสียหายแบบ galvanic
                               สถานีที่ 2. การรั่วของท่อเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยรูปแบบ pitting corrosion
                               สถานีที่ 3. การเสียหายของเฮดเดอร์ด้วยรูปแบบ hydrogen damage
                               สถานีที่ 4. การเสียหายของชิ้นส่วนด้วยกลไก corrosion fatigue cracking
                               สถานีที่ 5. การเสียหายของชิ้นส่วนด้วยรูปแบบ
                                              blistering/filiform corrosion
17.00 น. – 17:30 น.   สรุปภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนจากการกัดกร่อน
                               โดย อ.ศิริวรรณ อ่วมปาน และ อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว
17:30 น. – 18:00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น.                   รับประทานอาหารค่ำ
 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561
การเสียหายของโลหะจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
08:45 น. – 10:45 น.   การเสียหายของชิ้นส่วนโลหะจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
                               – การเสียหายด้วยรูปแบบคาร์บูไรเซชั่น (Carburization)
                               – การเสียหายด้วยรูปแบบซัลฟิเดชัน (Sulfidation)
                               – การเสียหายด้วยรูปแบบออกซิเดชัน (Oxidation)
                               – การเสียหายจากการคืบ (Creep)
                               โดย ดร.ณมุรธา พอลสัน สถิรจินดา
10:45 น. – 11:00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน
11:00 น. – 12:15 น.   กรณีตัวอย่างการเสียหายของชิ้นส่วนจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
                               – การวิเคราะห์ความเสียหายของคอล์ยที่เสียหายด้วยรูปแบบคาร์บูไรเซชั่น
                               – การวิเคราะห์ความเสียหายของ protection tube ด้วยรูปแบบซัลฟิเดชัน
                               – การวิเคราะห์ความเสียหายของท่อทนความร้อนสูงจากการคืบ
                               โดย อ.ศิริวรรณ อ่วมปาน
12:15 น. – 13:15 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:15 น. – 14:00 น.   การวิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้างของโลหะภาคสนาม (Replication)
                               โดย อ.นิรุช บุญชู
14:00 น. – 14:15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน
14:15 น. – 16:30 น.   ภาคปฏิบัติ : การลอกลายโครงสร้างจุลภาค (Replica test)
                               เพื่อศึกษาการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูง แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยให้ทำการ
                               ลอกลายและตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง
                               สถานีที่ 1. การเสียหายด้วยรูปแบบคาร์บูไรเซชั่น
                               สถานีที่ 2. การตกตะกอนของคาร์ไบด์ตามขอบเกรนของ SS 304H
                               สถานีที่ 3. การเกิด Slip bands จาก Thermal fatigue
                                             และแตกร้าวตามขอบเกรนของ SS 321
                               สถานีที่ 4. การขยายตัวของเกรนและการตกตะกอนของคาร์ไบด์ตามขอบ
                                             เกรนของ Incoly 800H
                               สถานีที่ 5. การเกิดช่องว่างจากการคืบ (Creep voids) ของโลหะผสม
                                             ทนความร้อนสูง
16.30 น. – 17:30 น.   สรุปภาคปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นส่วนโลหะ
                               ที่ผ่านการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
                              โดย อ.นิรุช บุญชู และ อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว
17:30 น. – 18:00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น.                  รับประทานอาหารค่ำ
 
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561
กรณีตัวอย่างและภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหาย
09:00 น. – 10:45 น.  กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสียหาย
                              – การวิเคราะห์ความเสียหายของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบทำความเย็น
                              – การวิเคราะห์ความเสียหายของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 310
                              – การวิเคราะห์ความเสียหายของเพลาข้อเหวี่ยง
                              – การวิเคราะห์ความเสียหายของเพลารถยนต์
                              โดย อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว
10:45 น. – 11:00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน
11:00 น. – 12:00 น.  ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (มีโล่ห์รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด)
                              ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70
12:00 น. – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14:30 น.  ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์ความเสียหาย (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม)
                              วิทยากรแจกชิ้นส่วนที่เสียหายให้กลุ่มละ1 ตัวอย่าง โดยจะจัดเตรียมข้อมูล
                              ให้บางส่วน เช่น ภาพถ่าย SEM และ EDS spectra เป็นต้น
                              และแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงจากทีมวิทยากรกลุ่มละ 1 คน
                              กลุ่มที่ 1. การวิเคราะห์หาสาเหตุการรั่วของท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด
                                           304L สำหรับลำเลียงน้ำ
                              กลุ่มที่ 2. การวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะผสมใช้งานที่อุณหภูมิสูง
                              กลุ่มที่ 3. การวิเคราะห์ความเสียหายของหัวเผาเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 310
                              กลุ่มที่ 4. การวิเคราะห์การแตกหักของเพลา
                              กลุ่มที่ 5. การวิเคราะห์ความเสียหายของเกียร์
14:30 น. – 14:45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน
14:45 น. – 16:00 น.  ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์ความเสียหาย (ต่อ)
16:00 น. – 18:00 น.  แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองและจัดทำ presentation
                              ในงานที่ได้รับมอบหมาย
18:00 น. – 19:00 น.  รับประทานอาหารค่ำ
19:00 น. – 22:00 น.  แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองและจัดทำ presentation
                              ในงานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
 
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561
การนำเสนอและสรุปผล
08:30 น. – 11:00 น.   นำเสนอผลงานจากภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายเป็นรายกลุ่ม
                               กลุ่มละ 20 นาที โดยนำเสนอ 15 นาที และถาม-ตอบ พร้อมรับฟังคำวิจารณ์
                               และข้อเสนอแนะจากทีมวิทยากร 5 นาที
11:00 น. – 12:00 น.   สรุปและมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
12:00 น. – 13:00 น.   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13:00 น.                   เดินทางกลับบ้าน/ที่พักโดยสวัสดิภาพ
  รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป                                                          30,000 บาท /ท่าน
สมาชิกสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย       27,000 บาท /ท่าน
สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหลื่อลื่นไทย      27,000 บาท /ท่าน
 
**สนใจสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใช้สิทธิ์ส่วนลดหลักสูตรนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tcma.or.th **

**สนใจสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใช้สิทธิ์ส่วนลดหลักสูตรนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tta.or.th **

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%
– มี อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น เอกสารประกอบการอบรม ใบประกาศนียบัตร (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์) ซีดีไฟล์การนำเสนอของคณะวิทยากร ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
– รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

กรณีที่ทางศูนย์ขอยกเลิกการจัดอบรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม อันเนื่องจากมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวนน้อยเกินไปหรือมีเหตุฉุกเฉินอื่นที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครในทุกกรณี
อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าอบรมที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้า

ช่องทางการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่  

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S18032

หรือ Scan QR Code

**เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม โปรดทำการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าวเพื่อสำรองที่นั่งเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดำเนินการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนในภายหลัง**
**โปรดดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561 เท่านั้น หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งอบรมของท่าน เพื่อให้สิทธิ์กับผู้สนใจเข้าอบรมในลำดับถัดไปที่สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ภายในระยะเวลาที่ศูนย์ฯกำหนด**

การชำระค่าลงทะเบียน

สามารถทำได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1 นำเงินสดมาชำระได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561

2 ทำเช็ค สั่งจ่ายในนาม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แล้วนำมาชำระได้ 3 ทางดังนี้
– นำมาชำระที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561 เท่านั้น)
– ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าถึง
นายพลธร เวณุนันท์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
– นำเช็คฝากเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846 ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561 เท่านั้น
(กรุณาส่งหลักฐานการฝากเช็คเข้าบัญชีพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6369)

3. โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846 ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรือ อีเมล ponlathw@mtec.or.th)

4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในระบบลงทะเบียนทางเว็บไซต์

ที่พักระหว่างการอบรม
– ศูนย์ฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครเข้าอบรมที่ต้องการที่พัก ท่านสามารถเข้าพักได้ที่ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา (สถานที่จัดอบรม) ในราคาพิเศษ 1,800 บาท/ห้อง/คืน (Single/Twin, include international breakfast) โดยท่านสามารถติดต่อจองห้องพักได้ภายในวันที่ 6 ส.ค. 2561 โปรด Download แบบฟอร์มการจองห้องพัก คลิ๊กประเภทไฟล์ที่ท่านต้องการ (PDF file / Excel file) กรอกแล้วส่งให้กับ

คุณหฤทัย เครือนาคพันธ์
Assistant Director of Sales – Garden Cliff Resort & Spa Pattaya
โทร 0819183668 Email: haruethai@gardencliffpattaya.com

– ดูข้อมูลของโรงแรม Garden Cliff Resort & Spa Pattaya ได้ทางเว็บไซต์ https://www.gardencliffpattaya.com

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up