Mini Conser Energy Fund

ขอเชิญเข้าร่วม

งานสัมมนาสรุปผลการศึกษา

“โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม”

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ ห้องแมนดารินซี โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 (สามย่าน) กรุงเทพฯ

แผนที่การเดินทาง
_____________________________________________________________________________

กำหนดการ

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:10 น. กล่าวรายงานสัมมนา
                           โดย ดร.มานิดา ทองรุณ หัวหน้าโครงการฯ
09:10 – 09:20 น. กล่าวเปิดสัมมนา
                           โดย คุณวันชัย  บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
09:20 – 09:30 น. ถ่ายรูปที่ระลึก
09:30 – 09:50 น. พักรับประทานอาหารว่าง และเดินชมนิทรรศการ
09:50 – 10:10 น. การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม
                           โดย คุณสุวัฒน์ กมลพนัส คณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
                           ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)
10:10 – 10:40 น. การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของวัสดุ
                           โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป
10:40 – 11:10 น. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ และการทดสอบรถยนต์ในสภาพการใช้งานจริง
                           โดย ดร.มานิดา ทองรุณ
11:10 – 11:30 น. การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ และข้อเสนอเชิงนโยบาย
                           โดย ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์
11:30 – 12:00 น. ตอบข้อซักถาม และเดินชมนิทรรศการ
12:00 – 13:00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ดำเนินรายการโดย  ดร.นุวงศ์ ชลคุป
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>

ไม่มีค่าใช้จ่าย และรับเพียง 150 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
โทร 02 564 6500 ต่อ 4675
Email: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up