เอ็มเทค ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า และสมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวิศิษฏ์ วัฒนานุกูล  ที่ปรึกษา International Computer Driving License Thailand (ICDL) และคุณอนุชิต นาคกล่อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในงานนี้ โดยมีผู้สนใจจากทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมฟังบรรยาย 159 ท่าน โดยเอ็มเทค และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะมีส่วนพัฒนาการบริหารและการจัดการคลังสินค้าใน อุตสาหกรรม และระบบศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

 

จัดโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง EH 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

           กระบวนการจัดการคลังสินค้า ระบบเบิกจ่าย นำสินค้าและวัสดุเข้าและออกจากคลังคือส่วนประกอบที่สำคัญและเป็นเบื้องหลังของการมีประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการมาตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงของการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับใด ตั้งแต่การยุคผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ที่ไทยมุ่งสู่ความเป็น NICs ในอดีต มาจนถึงยุคของการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ระหว่างระบบการทำงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า connected factory

           เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังสินค้า ซึ่งอุตสาหกรรมให้ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน มีการนำเสนอในหัวข้อบรรยายต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น warehouse management system หรือ warehouse technology ในขณะที่ logistic/supply chain ก็ยังนำเสนอในส่วนของ warehouse เป็นส่วนสำคัญได้อย่างน่าสนใจ

          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ตะหนักถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการมุ่งสู่เทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในภาคการผลิต ภาคการให้บริการ และภาคสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย นำเสนอการบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวข้อเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ เพื่อหวังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในการนำไปพัฒนาระบบการตัดการคลังสินค้า ทั้งในระบบการผลิตของอุตสาหกรรม กระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าประเภท online การจัดการภายในระบบศูนย์กระจายสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่รุดหน้า และการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล เป็นต้น พร้อมมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ให้เกิดขึ้นต่อประเทศไทยอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการด้านการจัดการคลังสินค้า ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการสินค้า ไปรษณีย์ โรงพยาบาล และ system integrator ที่สนใจ

กำหนดการ
12.30 – 13.00 น.   ลงทะเบียน
13.00 – 14.30 น.   Technology for Modern Warehouse
                            นายวิศิษฏ์ วัฒนานุกูล ที่ปรึกษา International Computer Driving License Thailand (ICDL)
14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.   Warehouse and Logistics Automation
                            นายอนุชิต นาคกล่อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด

วิทยากร


นายอนุชิต นาคกล่อม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด

นายวิศิษฎ์ วัฒนานุกูล
ที่ปรึกษา International Computer Driving License Thailand (ICDL)
ที่ปรึกษา iFresh Delivery Co. Ltd

การลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย!)

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ >>>

หรือลิงค์เว็บไซต์ https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S19005

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
– กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว แต่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: boonrkk@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up