หลักสูตรอบรม
เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ระดับพื้นฐาน
(Material Technology for Automotive Part Productions – Basic Level)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ร่วมกับ
สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA)
สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย (TCMA)
เครือข่ายเชี่ยวชาญการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (TEPNET)

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562
ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่

หลักการและเหตุผล
       เนื่องจากแรงขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวัสดุ อาทิเช่น กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของการปล่อย CO2 ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่จะใช้ Multi-Material Concept ในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อลดน้ำหนัก และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่จำเป็นจะต้องปรับตัวตามไปด้วย
       หลักสูตรการอบรมนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้างวัสดุที่ใช้ในการผลิต การเคลือบผิวชิ้นส่วนโครงสร้าง และการตรวจสอบคุณสมบัติชิ้นส่วนยานยนต์ที่จำเป็น

กลุ่มเป้าหมาย
– ผู้บริหารและวิศวกรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
– ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

กำหนดการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

8.00-9.00 น.       ลงทะเบียน
9.00-10.30 น.      วัสดุสำหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ที่โครงสร้าง บรรยายโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                         · การออกแบบโดยใช้วัสดุที่หลากหลาย
                         · วัสดุน้ำหนักเบาสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
                         · วัสดุกลุ่มเหล็กสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้าง
                         · วัสดุกลุ่มอะลูมิเนียมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้าง
10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น.    วัสดุสำหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ที่โครงสร้าง (ต่อ) บรรยายโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                         · วัสดุกลุ่มพอลิเมอร์สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้าง
                         · วัสดุกลุ่มคอมโพสิทสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้าง
12.15-13.15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.45 น.    พื้นฐานกระบวนการขึ้นรูปโลหะ บรรยายโดย ผศ.ดร.นำพล มหายศนันท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                         · การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกของโลหะ
                         · ผลกระทบของความเครียดและอัตราความเครียด
                         · ผลกระทบของอุณหภูมิ
14.45-15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น.   พื้นฐานกระบวนการขึ้นรูปโลหะ (ต่อ) บรรยายโดย ผศ.ดร.นำพล มหายศนันท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                        · กระบวนการขึ้นรูปแผ่นโลหะ
                        · กระบวนการทุบขึ้นรูปโลหะ
                        · กระบวนการอัดรีดขึ้นรูป
                        · กระบวนการอื่นๆ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

9.00-10.30 น.    พื้นฐานกระบวนการเคลือบผิวโลหะ บรรยายโดย รศ.ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        · วัสดุที่ใช้สำหรับการเคลือบผิวโลหะ
                        · การอบชุบทางความร้อน
                        · การตกเคลือบด้วยไอทางกายภาพ
                        · การตกเคลือบด้วยไอเคมี
                        · กระบวนการแพร่ซึมด้วยปฏิกิริยาทางความร้อน
10.30-10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น.   วัสดุสำหรับการเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้าง บรรยายโดย รศ.ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        · การชุบแบบใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้าในงานชิ้นส่วนยานยนต์
                        · การชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนในงานชิ้นส่วนยานยนต์
12.15-13.15 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.45 น.  เทคโนโลยีการเตรียมผิวโลหะสำหรับตัวถัง และชิ้นส่วนยานยนต์ บรรยายโดย นายจักรกฤษณ์ แก้วกระจ่าง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ซิ่ง จำกัด
                        · พื้นฐานของเทคโนโลยีการชุบฟอสเฟต
                        · การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการชุบฟอสเฟตในงานชิ้นส่วนยานยนต์
14.45-15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น.   การประเมินผลคุณสมบัติชิ้นส่วนยานยนต์ บรรยายโดย ดร.ปิติชน กล่อมจิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วิทยากร

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.นำพล มหายศนันท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจักรกฤษณ์ แก้วกระจ่าง
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ดร.ปิติชน กล่อมจิต
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์   >>>  

ค่าลงทะเบียน ราคา 6,000 บาท/ท่าน
รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น

สมาชิกของสมาคม Thai Tribology Association (TTA) Thai Corrosion of Metals and Materials Association (TCMA)
และ Thailand Electroplating Professional Network (TEPNET) ได้ส่วนลดในการเข้าอบรม 20%

*ผู้เข้าอบรมที่มีสิทธิ์รับใบประกาศนียบัตรรับรองต้องมีเวลาเข้าอบรมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การชำระค่าลงทะเบียน
– เงินสด/ เช็คสั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน มาที่ Email: boonrkk@mtec.or.th
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

กรณีที่ทางศูนย์ขอยกเลิกการจัดอบรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม อันเนื่องจากมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวนน้อยเกินไปหรือมีเหตุฉุกเฉินอื่นที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครในทุกกรณี
อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าอบรมที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
โทร. 025646500 ต่อ 4675
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up