การเตรียมพลาสติกคอมพาวด์ด้วย
กระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่และการแก้ปัญหา
(Plastics compounding: twin screw extrusion process and troubleshooting)

หลักการและเหตุผล

      กระบวนการผลิตพลาสติกคอมพาวด์เป็นกระบวนการผลิตที่สำคัญกระบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยในกระบวนการจะทำการหลอมเม็ดพลาสติกด้วยความร้อน ร่วมกับพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ สารเติมแต่ง (Additive) พลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) สารตัวเติม (Filler) หรือสารอื่นๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของพลาสติก เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น สมบัติทางความร้อน สี รวมถึงต้นทุนในการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้

     อย่างไรก็ตามในการเตรียมพลาสติกคอมพาวด์นั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการผลิตทั้งในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การตั้งสภาวะในกระบวนการผลิต รวมถึงสมบัติของพลาสติกที่ใช้ เพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และลดปัญหาการเกิดของเสีย รวมถึงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

     การฝึกอบรมในหัวข้อ “การเตรียมพลาสติกคอมพาวด์ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่และการแก้ปัญหา” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลาสติกคอมพาวด์ ทั้งในส่วนของเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ การออกแบบสกรูที่เหมาะสม การตั้งสภาวะการผลิตที่เหมาะสมและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตพลาสติกคอมพาวด์ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเตรียมพลาสติกคอมพาวด์ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจสมบัติสำคัญของพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอัดรีด เช่น สมบัติทางความร้อน และสมบัติการไหล และเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ การออกแบบสกรูคู่ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเตรียมพลาสติกคอมพาวด์

กลุ่มเป้าหมาย

     บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกคอมพาวด์และกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

 

คุณ จารีนุช โรจน์เสถียร

ผู้ช่วยวิจัย

ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล

นักวิจัย

ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

หัวข้อที่บรรยาย

 
 
 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติกและสมบัติที่สำคัญ

  กระบวนการผลิตพลาสติกคอมพาวด์

  องค์ประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่

  พฤติกรรมของพลาสติกในเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่

  หลักการออกแบบสกรูสำหรับเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่

  การปรับตั้งสภาวะในกระบวนการผลิตพลาสติกคอมพาวด์ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่

   ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหากระบวนการผลิตพลาสติกคอมพาวด์ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่

   สาธิตกระบวนการผลิตพลาสติกคอมพาวด์ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Workshop)


กำหนดการอบรมในแต่ละวัน

 
 
 

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

8.30 – 9.00     – ลงทะเบียน (เฉพาะวันแรก)

9.00 – 10.30    – เวลาในการบรรยาย

10.30 – 10.45  – พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00  – เวลาในการบรรยาย

12.00 – 13.00 – พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  – เวลาในการบรรยาย

14.30 – 14.45 – พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30  – เวลาในการบรรยาย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

9.00 – 10.30    – เวลาในการบรรยาย

10.30 – 10.45  – พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00  – เวลาในการบรรยาย

12.00 – 13.00 – พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  – เวลาในการทำ Workshop

14.30 – 14.45 – พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30  – เวลาในการทำ Workshop และสรุป


ค่าลงทะเบียน

ราคา 6,000 บาท/ท่าน

โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ
• อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

การชำระค่าลงทะเบียน

สามารถเลือกชำระได้ 3 ช่องทางที่ท่านสะดวกที่สุด ดังนี้

• เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

• โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล ponlathw@mtec.or.th )

• บัตรเครดิต โดยทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน (เลือกวิธีชำระเป็นบัตรเครดิต)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณพลธร / คุณบุญรักษ์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail: ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up