หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์
(Engineering Simulations for the Industry with Software Usage Workshop)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562
ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่การเดินทาง

หลักการและเหตุผล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การจำลองทางวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่องานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์หรือระบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ มักต้องผ่านการคำนวณด้วยแบบจำลองทางวิศวกรรมมาก่อน เพื่อให้มั่นใจในฟังก์ชันการใช้งานและประสิทธิภาพก่อนที่จะทำการผลิตจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ทำการจำลองและผู้ใช้ประโยชน์จากผลการจำลองทางวิศวกรรมมักขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพื้นฐานของเทคโนโลยีนี้ จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานหรือการแปลผล รวมทั้งไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเทคโนโลยีการจำลองทางวิศวกรรมดีขึ้น โดยจะเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการนำการจำลองทางวิศวกรรมมาใช้กับงานอุตสาหกรรม โดยจะมีการยกตัวอย่างงานจริงจากประสบการณ์ของวิทยากรมาประกอบ พร้อมด้วยการให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจำลองทางวิศวกรรม
2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ทางด้านการจำลองทางวิศวกรรม

หัวข้อและกำหนดการ
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
เวลา
8.30-9.00 น.       ลงทะเบียน
9.00-10.30 น.     บทนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจำลองทางวิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
10.30-10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.     ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม
12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.     การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุมเบื้องต้น
14.30-14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.     ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโครงสร้าง พร้อมกรณีศึกษา การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
9.00-10.30 น.      ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางความร้อน พร้อมกรณีศึกษา การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางความร้อน
10.30-10.45 น.      รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.      ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการสั่นสะเทือน พร้อมกรณีศึกษา การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือน
12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.      ความรู้เกี่ยวกับปัญหากลศาสตร์ของไหล พร้อมกรณีศึกษา การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์วอลุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหากลศาสตร์ของไหล
14.30-14.45 น.      รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.      ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องหลายฟิสิกส์ พร้อมกรณีศึกษา
สรุปเนื้อหาการอบรม
ถาม-ตอบ

วิทยากร
ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

หัวหน้าทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
– มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมและวิศวกรรมวัสดุมากว่า 16 ปี

ดร.ยศกร ประทุมวัลย์

วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) ทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมกับงานต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>   

* ผู้มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ต้องมีเวลาเข้าการอบรม 100 เปอร์เซ็นต์

ค่าลงทะเบียน
ราคา 6,000 บาท/ท่าน

**พิเศษ รับส่วนลด 500.- บาท หากชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

*** นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนในราคาพิเศษเพียง 4,500 บาท/คน เท่านั้น

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจะได้รับซอฟแวร์และหนังสือคู่มือการใช้งาน ฟรี!

 

การชำระค่าลงทะเบียน
– โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทาง Email: boonrkk@mtec.or.th

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมต้องนำเครื่อง Notebook ส่วนตัวมาเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ นายพลธร เวณุนันท์)
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4675, 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up