Aw Mtec
NSTDA
MHESI_Temp_Logo

จัดโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมกับ 

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการ
ภายใต้โครงการ
พัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ในการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หัวข้อ

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการปัญหาน้ำท่วม:
แก้มลิงใต้ดิน BKK

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เวลา 9:00-12:00 น.

สถานที่ ห้อง MR211 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  (คลิ๊กดูแผนที่)

   หลักการและเหตุผล

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ในการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาของประเทศที่เป็นวาระที่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในประเทศไทย

   รายละเอียดการบรรยาย

     ฝนตก น้ำท่วมขัง รถติด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำและคุ้นชินสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร พื้นที่ลุ่มต่ำและมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วม หากฝนตกเพียง 60 มม.ต่อชั่วโมง ก็มักจะเกิดปัญหาเรื้อรัง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน “แก้มลิงใต้ดิน BKK” เป็นทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้า เขตเมืองชั้นใน ซึ่งมีพื้นที่จำกัดในการทำ “แก้มลิงบนดิน” ดังนั้นสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สจล. จึงได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้พัฒนานวัตกรรมในการจัดการและบรรเทาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร มาบรรยายให้ผู้ที่สนใจได้รับฟัง

  กำหนดการ

8:30-9:00       ลงทะเบียน

9:00-10:30     เวลาในการบรรยาย

10:30-10:45    พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00    เวลาในการบรรยาย

  วิทยากร
251113

รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
  รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 60 ท่าน เท่านั้น
การบรรยายในหัวข้อนี้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าฟังการบรรยาย
เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตรงกับที่คาดหวังไว้ โดยจะทำการแจ้งผลการคัดเลือก
ส่งไปยังอีเมลของท่านภายใน 15 พฤศจิกายน 2562
 
 

ช่องทางการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S19045

หรือ Scan QR Code

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าฟังบรรยาย และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
– กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังการบรรยาย แล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: ponlathw@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 1,000 บาท
– กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up