“การที่มีโอกาสไปทำงานวิจัย 2 ครั้ง ใน 2 เมืองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ประสบการณ์ทั้ง 2 ครั้งก็ทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่บางแง่มุมของคนญี่ปุ่น ส่วนประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีสิ่งที่ให้ค้นหา และช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ได้อีกมากมาย”

ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่หลายคนใฝ่ฝันอยากไปเยือนอย่างน้อยสักครั้ง เพราะมีทั้งความเก่าและความใหม่ผสมผสานกันอย่างลงตัวน่าค้นหา บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสวยงาม อาหารอร่อย  การเดินทางสะดวกปลอดภัย คนญี่ปุ่นก็มีระเบียบวินัย มีมารยาท มีอัธยาศัยดี ตรงต่อเวลา และขยันหมั่นเพียร

ดร.ศุภมาส นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รับทุนเพื่อไปทำงานวิจัยที่ญี่ปุ่นถึง  2 ครั้ง ในหัวข้อวิจัยที่ต่างกัน

ดร.ศุภมาส (ขวา) และอาจารย์ทะคะฮะชิ ยูกิโกะ (ซ้าย) ที่ปรึกษาในการทำวิจัยทั้ง 2 ครั้ง

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางทั้ง 2 ครั้งนี้ ทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตหรือการทำงานวิจัย ดร.ศุภมาสได้บันทึกไว้อย่างน่าสนใจ สามารถอ่านได้ที่ วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 81 

Supamas

ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล

จบการศึกษาด้านนาโนเทคโนโลยีจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดไอออนของโลหะหนัก การสังเคราะห์อนุภาคนาโน และการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีต่างๆ

ปัจจุบันเป็นนักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Scroll Up