คณะผู้บริหาร

1. นายจุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อํานวยการศูนย์

2. นางอารี ธนบุญสมบัติ
รองผู้อํานวยการศูนย์

3. นายกฤษดา ประภากร
รองผู้อํานวยการศูนย์

4. นางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ
รองผู้อํานวยการศูนย์

5. นางปนัดดา เช็พเพิร์ด
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยโลหะ

6. นางสาวดวงเดือน อาจองค์
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยเซรามิกส์

7. นางสาวอศิรา เฟื่องฟูชาติ
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

8. นางสาววนิดา จันทร์วิกูล
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

9. นางสาวสุมิตรา จรสโรจน์กุล
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยวัสดุสําหรับพลังงาน

10. นายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยยาง

11. นางสาวนุจรินทร์ รามัญกุล
รักษาการผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

12. นายนิรุตต์ นาคสุข
รักษาการผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

13. นางยุวนุช พจน์ประสาท
ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหาร

14. นายสมนึก ศิริสุนทร
ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาเครือข่าย

15. นางปุณยวีร์ อภิสิทธิ์อมรกุล
ผู้อํานวยการฝ่าย
ฝายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์

16. นายสุพจน์ มงคลชัยพิริยะ
ผู้อํานวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานภายใน

17. นายบัญชา ธนบุญสมบัติ
รักษาการผู้อํานวยการฝ่าย
ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี

18. นางสาวศศิวิมล เศวตคชกุล
รักษาการผู้อํานวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวิจัย

19. นางสาวฐิติพร ทนันไชย
รักษาการผู้อํานวยการฝ่าย
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

1. นายจุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อํานวยการศูนย์

2. นางอารี ธนบุญสมบัติ
รองผู้อํานวยการศูนย์

3. นายกฤษดา ประภากร
รองผู้อํานวยการศูนย์

4. นางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ
รองผู้อํานวยการศูนย์

5. นางปนัดดา เช็พเพิร์ด
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยโลหะ

6. นางสาวดวงเดือน อาจองค์
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยเซรามิกส์

7. นางสาวอศิรา เฟื่องฟูชาติ
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

8. นางสาววนิดา จันทร์วิกูล
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

9. นางสาวสุมิตรา จรสโรจน์กุล
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยวัสดุสําหรับพลังงาน

10. นายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์
ผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยยาง

11. นางสาวนุจรินทร์ รามัญกุล
รักษาการผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

12. นายนิรุตต์ นาคสุข
รักษาการผู้อํานวยการหน่วยวิจัย
หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

13. นางยุวนุช พจน์ประสาท
ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหาร

14. นายสมนึก ศิริสุนทร
ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาเครือข่าย

15. นางปุณยวีร์ อภิสิทธิ์อมรกุล
ผู้อํานวยการฝ่าย
ฝายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์

16. นายสุพจน์ มงคลชัยพิริยะ
ผู้อํานวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานภายใน

17. นายบัญชา ธนบุญสมบัติ
รักษาการผู้อํานวยการฝ่าย
ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี

18. นางสาวศศิวิมล เศวตคชกุล
รักษาการผู้อํานวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวิจัย

19. นางสาวฐิติพร ทนันไชย
รักษาการผู้อํานวยการฝ่าย
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Scroll Up