ณ อาคาร 101 ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560

       ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน "Roadshow Technology การบริหารจัดการขยะ" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยผลงานวิจัยที่เอ็มเทคร่วมจัดแสดง ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมสี การสำรวจขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เรือดูดเลนแบบพื้นฐาน และเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์ ซึ่งภายในงานผู้สนใจเข้าชมจะได้รับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย และสัมผัสเรือดูดเลนของจริงทั้ง 2 ลำโดยมีนายธนาภรณ์ โกราษฎร์ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติร่วมให้ข้อมูล