27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

     
     ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะนักวิจัยจากหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติ และถวายรายงานแก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ในงาน AGBIO 2017 นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานวิจัยให้กับผู้สนใจเข้าร่วมงานได้รับชม ซึ่งงาน AGBIO2017 จะจัดขึ้นถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 นี้ ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 
   
 
     นิทรรศการงานวิจัยด้านยางธรรมชาติในงาน "AGBIO2017"  มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแผนงานวิจัยด้านยางพาราของสวทช โดยหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ เอ็มเทค ในมิติต่างๆ 14 แผนงาน ตั้งแต่ การช่วยเหลือ แก้ปัญหายางให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการปฏิรูปการผลิตยางพารา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราใหม่ๆ ไปจนถึงการสร้างมาตรฐานสินค้าในระดับนานาชาติ และที่เป็นไฮไลท์ในงานนี้ คือ การแสดงความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยยางพาราในด้านการเกษตร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทุกคนในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้ทราบข้อมูลไปพร้อมๆกัน ให้ทุกคนมีโอกาสร่วมแสดงความเห็น และร่วมงานกับสวทช เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศร่วมกันต่อไป 
 
     โครงการที่นำมาแสดงมีทั้งหมด 12 โครงการ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น โรงเก็บยางที่สามารถรักษาคุณภาพยางธรรมชาติได้ยาวนานขึ้น ซึ่งบางครั้งรัฐบาลต้องซื้อยางมาเก็บไว้ เพื่อช่วยเกษตรกร ดังนั้นเทคโนโลยีการเก็บรักษายาง ไม่ให้ขึ้นรา อ่อนตัว หรือแข็งขึ้น เป็นสิ่งจำเป็น ,โครงการพัฒนาน้ำยางข้น UHT และโครงการพัฒนายางที่ควบคุมการย่อยสลายได้ เพื่อใช้ทางการเกษตร เป็นต้น
 
  
  

 

 
    
 
 

 

>> DownloadPDF <<