เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

(จากซ้ายไปขวา) นายเดโช จันทร์หอม ผู้อำนวยการกลุ่มแก๊สโซฮอล สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ดร.อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายประวิทย์ ประกฤตศรี คณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)  ดร.อภริดี ธรรมมโนมัย วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และดร.มานิดา ทองรุณ หัวหน้าโครงการฯ เอ็มเทค สวทช.  

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่อง “โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม” เพื่อเป็นแนวทางการทดสอบน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาการใช้งานน้ำมันดีโซฮอล์กับเครื่องยนต์สูบเดียวและสี่สูบ ตามรอยแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงริเริ่มทดลองผสมน้ำมันดีโซฮอล์ไว้ใช้ในรถแทรกเตอร์ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ตั้งแต่ปี 2541 และต่อมาในปี 2543-2547 เอ็มเทคได้ร่วมดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงไบโอเอทานอลสำหรับรถยนต์ดีเซลในประเทศไทย โดยการทดสอบวิ่งรถกระบะจริงเป็นระยะทาง 100,000 กิโลเมตร ซึ่งพบว่าสามารถใช้งานได้ ลดควันดำ แต่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเป็นตัวประสาน และเมื่อมีการบังคับผสมเชื้อเพลิงไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล ตั้งแต่ปี 2554 จึงมีความเป็นไปได้ในการผสมน้ำมันดีโซฮอล์โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเพิ่ม เนื่องจากไบโอดีเซลสามารถทำหน้าที่เป็นตัวประสานได้

การสัมมนาครั้งนี้ กล่าวเปิดโดย นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายประวิทย์ ประกฤตศรี คณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ, ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 2558-2579, ดร. มานิดา ทองรุณ หัวหน้าโครงการฯ เอ็มเทค บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นและดำเนินรายการโดย ดร. นุวงศ์ ชลคุป เอ็มเทค