เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์

 

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล [ประวัติและผลงาน] [เอกสารอ้างอิง] ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นด้านอุตสาหกรรม ประจำปี 2559 พร้อมด้วย ดร. อัญชลี มโนนุกุล [ประวัติและผลงาน] นักวิจัยอาวุโส เอ็มเทค สวทช. รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2559 ในงาน “การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (The 10th Thailand International Metallurgy Conference หรือ TIMETC-10) ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลอีก 2 รางวัล คือ รางวัลนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น และรางวัลนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรม

 

รางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น (Thailand Metallurgist Award) เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรตินักโลหวิทยาไทยที่มีผลงานดีเด่นและมีคุณค่าต่อวงการโลหวิทยาของประเทศไทย และเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านโลหวิทยาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะภายในประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในแวดวงโลหการสู่เวทีระดับอาเซียน โดยจัดงานประกาศผลรางวัลนักโลหะวิทยา ใน "การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย”