10 ตุลาคม 2560 ณ อาคาร TMA ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ

       ดร.วิชชุดา เดาด์ นักวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก  หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินำเสนอผลงานวิจัย “Active PAK ถุงหายใจได้” ในงาน Food Innopolis Knowledge Forum 2017 ในหัวข้อ Smart Packaging : Advance in plastic packaging for fresh produce industry ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ บริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจอาหารทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมอาหารทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และ Start-up ในธุรกิจอาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร

       นอกจากผลงานวิจัย Active PAK แล้ว เอ็มเทคยังนำผลงานวิจัย “สารปรับเนื้อสัมผัส/สมบัตรีโอโรยีจากเปลือกผลิตภัณฑ์ส้มโอและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอาหาร (Pectin)” นำเสนอโดยนางสาวกนกพร มั่นสกุล ไปจัดแสดงภายในงาน ให้แก่ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอีกด้วย