วันที่ 30-31ตุลาคม2560
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

         ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวาเซดะ จากประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุม ASEAN/Japan e-ASIA (e-ASIA JRP) : Feasibility Study on Social Implementation of Bioenergy in East Asia โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปริทัศน์ พันธุบรรยงค์ ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้ร่วมกล่าวเปิดงาน

  

  


           การประชุมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมโครงการ Feasibility Study on Social Implementation of Bioenergy in East Asia โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 35 ท่าน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น พม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ไทย เพื่อร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการผลิตและส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพและชีวมวลที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และยังเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสมาชิกโครงการในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วย โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี
          นอกจากนี้ ทั้ง 6 ประเทศ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์ด้านพลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพ โดยรวมตั้งแต่ชีวมวลที่มีศักยภาพ เทคโนโลยีด้านพลังงาน ไปจนถึงนโยบายด้านการส่งเสริมพลังงานชีวภาพและชีวมวลในแต่ละประเทศด้วย ทั้งนี้คณะวิจัยของไทย เอ็มเทค โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุปต์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงาน และ ดร.จิตติ มังคละศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิต ดร.พรพิมล บุญคุ้ม นักวิจัยห้องปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิต พร้อมทั้งนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ด้วย