1- 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ ได้จัดโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจวัดและตัดรองเท้าเฉพาะบุคคล ส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ เพิ่มความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถเดิน ยืน หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนและเดิน ในการนี้คณะวิจัยนำโดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เดินทางไปวัดขนาดเท้าและเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 60 ท่าน

โครงการวิจัย”การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” ใช้เทคโนโลยีสแกน 3 มิติ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการออกแบบรองเท้าให้มีความละเอียดและตรงตามรูปเท้าผู้สูงอายุแต่ละบุคคลมากขึ้น และยังลดขั้นตอน ลดวัตถุดิบในการทำรองเท้าเฉพาะบุคคล จากเดิมที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้งต้องสิ้นเปลืองวัสดุในการขึ้นรูปเท้า และใช้ระยะเวลานานในการผลิตแต่ละคู่ โดยเป้าหมายโครงการมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการรองเท้าเห็นความสำคัญและหันมาผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลให้มากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ราคาถูกลง เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้เข้าถึง และได้รับความปลอดภัยในการเดินและสุขภาพที่ดีในอนาคต

 

Scroll Up