วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมเป็นเกียรติเปิดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ RDC2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค (เขตภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 14 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, วิทยาลัยเชียงราย, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคสารภีและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 72 คน แข่งขันแบบทีมคละสถาบันเป็น 12 ทีม เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และค้นหานักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Design Contest 2018 หรือ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

โครงการการแข่งขันดังกล่าว ได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของเยาวชนให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันมากขึ้น ซึ่งผลการแข่งขันมี ดังนี้

รางวัลที่ 1 ทีมน้ำพริกแดง

นายบัญญัติ ฝักฝ่ายธรรม – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายณัฐกรณ์ พิสปิงคำ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
นายณัฐพงค์ ศรีบรรเทา – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
นายศุภกิจ ติดรักษ์ – วิทยาลัยเชียงราย
นายเทพพิทักษ์ ชุตินทราศรี – วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นายสมบูรณ์ แซ่ฟ้า – วิทยาลัยเทคนิคสารภี

รางวัลที่ 2 ทีมแกงอ่อม

นาวสาวอริศรา สุรีย์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายวีรยุทธ บัวเพชร – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
นายณัฐพงษ์ น้อยเครือ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
นายวีรวัฒน์ เข็มทิศ – วิทยาลัยเชียงราย
นายธนภณ ธนชาติไพศาล – วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นายภูษิต อัมพรสว่าง – วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลที่ 3 ทีมแกงแค

นายนรเทพ เมืองอุดม – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายจตุรพัฒน์ จิตเทพ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
นายธรรมรัตน์ ผมขาว – มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นายปัณณวัฒน์ ทะนันไชย – มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสิทธิศักดิ์ ตนเล็ก – วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายเอกชัย เขียนสาร – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mtec.or.th/rdc2018 หรือ Facebook: RDCThailand

Scroll Up