23 มิถุนายน 2561, ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 : RDC2018”  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทยจำนวน 68 คน จาก 26 สถาบัน โดยแบ่งคละสถาบันออกเป็น 16 ทีม  มาร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนไปร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ หรือ IDC Robocon 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่เยาวชนไทยจะได้มีโอกาสร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหุ่นยนต์ตามกติกาในครั้งนี้ รวมทั้งช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มทักษะความ สามารถในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยปลุกกระแสให้เยาวชนไทยหันมาสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น 

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ปีนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ดังนั้นการแข่งขันฯ จะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot for Smart Manufacturing : หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาและการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้จริงโดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนและแรงงานในการผลิต โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยในการแข่งขันจะจำลองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นสนามในการแข่งขันครั้งนี้

สนามแข่งขัน   สนามที่ใช้แข่งขันจะมีพื้นที่ทั้งหมด 24 ตรม. กว้าง 6 เมตร ลึก 4 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือสีแดงและสีน้ำเงิน

หุ่นยนต์   ต้องมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 500 x 500 x 500 มิลลิเมตร เท่านั้น

กติกาการแข่งขัน คือ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 2 ชนิดคือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Auto Robot) และหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) เพื่อใช้ทำภารกิจในโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า โดยหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นจะต้องใช้วัสดุที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่ละกลุ่มและที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้กฎกติกา และหากต้องใช้วัสดุเพิ่มเติมจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วเท่านั้น   โดยสามารถทำภารกิจในการแข่งขันดังนี้

ผู้เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงเซลล์แบตเตอรี่ 1 อัน ไปส่งให้หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ โดยหุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องวิ่งตามเส้นแถบแม่เหล็ก (Magnetic Line) แบบอัตโนมัติจนกระทั่งสุดปลายทาง
ผู้เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์บังคับด้วยมือไปขนเซลล์แบตเตอรี่ที่อยู่บนชั้นวางหรือที่อยู่บนหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้าไปส่งให้หุ่นยนต์ SCARA ที่บริเวณประกอบผ่านทางจุดส่งเซลล์แบตเตอรี่เท่านั้น
ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถบังคับหุ่นยนต์อัตโนมัติให้ช่วยหุ่นยนต์บังคับด้วยมือในการลำเลียงเซลล์แบตเตอรี่ได้ก็ต่อเมื่อ
หุ่นยนต์อัตโนมัติวิ่งตามเส้นแถบแม่เหล็ก (Magnetic Line) จนถึงปลายทางแล้ว
หุ่นยนต์บังคับดัวยมือสามารถนำเซลล์แบตเตอรี่ที่อยู่บนหุ่นอัตโนมัติออกจากหุ่นยนต์อัตโนมัติมาได้
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องบังคับหุ่นยนต์ทั้ง 2 ให้สามารถนำเซลล์แบตเตอรี่ที่ถูกประกอบเสร็จแล้วจาก SCARA ไปส่งยังตู้คอนเทนเนอร์

หมายเหตุ : การแข่งขันจัดครั้งละ  2 ทีม มีเวลาในการแข่งรอบละ 180 วินาที การตัดสินอยู่ที่จำนวนเซลล์แบตเตอรี่ที่นำส่งไปยังตู้คอนเทนเนอร์

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม  โดยจะคัดเลือกให้เหลือ 4 ทีมเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และจำนวน 2 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันต่อไปในรอบชิงชนะเลิศ  ซึ่งจะแบ่งการตัดสินออกเป็น 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล และรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ : ทีม Green

1. นางสาวศุวดี เจ๊ะเล็ง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายจิรัฐ คงกะพันธ์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4. วีรยุทธ บัวเพชร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Gray

1. นายภูษิต อัมพรสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด
2. นายนฤเบศร์ ทองคำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
3. นางสาวอิศชญาน์ ตรีเดชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. นายชำนาญ วงษ์ชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม : ทีม Violet

1. นายสิทธิศักดิ์ ตนเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด
2. นายสิปปภาส สุขผลธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายสมศักดิ์ หาญชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
4. นายแสงทอง สระทองขอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Brown

1. นายศุภกิจ ติดรักษ์ วิทยาลัยเชียงราย
2. นายสรสิช วรรณจักร มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นายเดชวีร์ เจริญยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. นายศรุต สมุทรสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Scroll Up