26 – 27 มิถุนายน 2561 ณ วัดพระพุทธ อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลและมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในการเดิน ยืน หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนเดิน ในครั้งนี้ นักวิจัยจากเอ็มเทค และเนคเทค สวทช. เดินทางไปตรวจวัดรูปเท้า แรงกด และลักษณะการยืนเดิน ของผู้สูงอายุที่วัดพระพุทธ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปวิเคราะห์และตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลมามอบให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90 คน

     ดร.ดนุ พรหมมินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” กล่าวว่า “โครงการนี้นำใช้เทคโนโลยีสแกน 3 มิติ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการออกแบบรองเท้าให้มีความละเอียดและตรงตามรูปเท้าผู้สูงอายุแต่ละบุคคลมากขึ้น และยังลดขั้นตอน ลดวัตถุดิบในการทำรองเท้าเฉพาะบุคคล จากเดิมที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้งต้องสิ้นเปลืองวัสดุในการขึ้นรูปเท้า และใช้ระยะเวลานานในการผลิตแต่ละคู่ โดยเป้าหมายโครงการมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการรองเท้าเห็นความสำคัญและหันมาผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลให้มากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ราคาถูกลง เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้เข้าถึง และได้รับความปลอดภัยในการเดินและสุขภาพที่ดีในอนาคต ซึ่งในโครงการนี้ได้ดำเนินการตรวจวัด และตัดรองเท้ามอบให้กับผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 300 คู่ โดยดำเนินการมอบให้กับจังหวัดๆ ต่างๆ ได้แก่ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่ เชียงราย บุรีรัมย์ ชลบุรี และนราธิวาส ซึ่งทางโครงการมีความตั้งใจที่จะมอบให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ”

วีดีทัศน์ของโครงการ >> https://youtu.be/8-r7gQnHjXI

วีดีทัศน์การดูและเท้า >> https://youtu.be/g3y2rbUalRE

วีดีทัศน์รองเท้าและแผ่นรอง >> https://youtu.be/Y5CGIrKhMgM

Scroll Up